سند نامه ::
 
توزيع پرسشنامه توسط فرزند آيت الله گلپايگاني بين طلاب اعزامي به نقاط مختلف كشور
درباره : سيدمهدى گلپايگانى پيرو شماره 1937 / 21 ـ 10 / 5 / 47
شماره : 1947 / 21 تاریخ 12 / 5 / 47
از : ساواك قم
به : مديريت كل اداره سوم 316
بدين وسيله يك نسخه از اوراق چاپى كه وسيله نامبرده به طلاب اعزامى به قراء تحويل مى‏شود جهت استحضار از مفاد آن به پيوست
تقديم مى‏گردد.
رئيس ساواك قم. مهران
اصل در پرونده سيدمهدى گلپايگانى است.
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود.
اوانى 19 / 5


بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم
لطفا تمام اين سؤالات را با دقت بخوانيد و سپس در ورقه جداگانه به ترتيب جواب بنويسيد
1ـ نام شهر يا بخش يا قريه و محله‏هاى آنجا 2ـ تابع كدام استان يا شهرستان مى‏باشد و قراء و قصبات تابعه آن و وضع هواى آنجا را شرح دهيد 3ـ طريق و وسيله رفتن به آن محل و فاصله آنجا تا نزديكترين شهر 4ـ زبان ـ جمعيت ـ وضع اخلاقى و ميزان معلومات 5ـ مذهب و تعداد نفرات شيعه و غيرشيعه 6ـ مأمورين دولتى به خصوص فرهنگ و طرز رفتار آنها با روحانيون و امور دينى و طرز سلوك آنها با مردم 7ـ پست و تلفن و تلگراف دارد يا نه 8ـ وضع مالى اهالى چگونه است و درآمد آنها از چه راهى مى‏باشد ـ زراعت ـ كسب ـ كارگرى و غيره 9ـ توجه آنها نسبت به دين و روحانيت چگونه است و كدام يك از مراجع و علماء در آنجا نفوذ دارند تا بتوان توسط ايشان اقدامات دينى انجام داد 10ـ اهل علم ثابت و ساكن آن محل شيعه و غير شيعه و طرز رفتار او و نظر مردم نسبت به او و بالعكس و از طرف چه كسى به آنجا رفته و در آنجا در ايام سال اقامه جماعت به طور مستمر مى‏شود يا نه و وضع مجالس دينى (هفتگى، ماهانه و غيره) چگونه است 11ـ مجلات دينى و جرائد و مطبوعاتى كه بيشتر در آنجا خريدار دارد و مطالعه يا منتشر مى‏شود 12ـ قبل از شما چه كسى به اين محل مى‏رفته و غير از شما آيا فعلاً كسى به آنجا مى‏رود يا نه و طرز رفتار او چگونه بوده و نظر مردم نسبت به شما و ايشان چگونه است؟ و بالعكس 13ـ شما چند سال است به اين محل مى‏رويد و از طرف چه كسى و در چه مواقع از سال به آنجا مى‏رويد و در آنجا نماز جماعت مى‏خوانيد يا منبر مى‏رويد 14ـ اگر اهل علم ثابت ندارد آيا ممكن است به عنوان دائم اهل علم به آنجا برود و ميزان كمك اهالى در سال يا ماه براى مخارج او چقدر است و آيا خود شما حاضريد براى دائم يا موقت به آنجا برويد؟ و كمك آنها به خود شما چگونه است 15ـ احتياج مردم آن محل به مبلغ دينى تا چه حد است و چگونه مبلغى از نظر معلومات و ساير جهات بايد به آنجا برود 16ـ افراد متدين و فعال آن محل كه مورد توجه اهالى مى‏باشند و در كارهاى خير بايد به آنها مراجعه شود از اهل علم و غير اهل علم معرفى نمائيد 17ـ افراد غيرمتدين و فعال و مزاحم با اقدامات دينى و راه هدايت آنها را شرح دهيد و اهل علمى كه به آن محل مى‏رود بايد از چه كسانى كناره‏گيرى نمايد 18ـ مسجد ـ مدرسه علميه ـ كتابخانه ـ حسينيه ـ مدرسه جديد ـ حمام ـ غسلخانه ـ رختشويخانه ـ آب ـ برق ـ بيمارستان و درمانگاه و غيره دارد يا نه و اگر دارد با خصوصيات كامل و با تشويق و كمك چه كسى (يا كسانى) ساخته شده و براى رفع احتياج مردم كافى است يا نه و اگر ندارد كداميك از آنها لازمتر است و به وسيله روحانيت كداميك از اين احتياجات تأمين مى‏شود و اهل محل كمك مى‏كنند يا نه 19ـ اثر رفتن و تبليغ شما و روحانيون در آن محل تاكنون چه بوده و وضع دينى مردم قبل از رفتن روحانيون به آنجا چگونه بوده و مبارزاتى را كه با فرق ضله و اهل بدع تاكنون در آن محل شده و يا ادامه دارد كاملاً شرح دهيد 20ـ وضع ملكى محل ـ مالكين عمده، تجار درجه اول و خصوصيات آنها را شرح دهيد 21ـ توضيحات ديگرى غير از آنچه فرموديد اگر لازم است شرح دهيد 22ـ به نظر شما اين سئوالات كافى است يا نه و اگر كافى نيست چه سئوالى بايد اضافه شود و درباره اين پرسشنامه هر نظرى داريد بفرمائيد.