سند نامه ::
 
ملاقات رئيس شهرباني قم با آيت الله گلپايگاني
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : اداره اطلاعات تاریخ 29 / 4 / 47
به : دفتر ويژه اطلاعات شماره : 1466
در ملاقاتى كه روز 26 / 4 / 47 رئيس شهربانى قم با آيت‏اله گلپايگانى نموده، مذاكراتى به شرح زير انجام گرفته است :
1ـ آيت‏اله گلپايگانى تقاضا نموده است كه از تردد زنهاى بدحجاب در ميدان مقابل صحن و دفتر آستانه جلوگيرى شده و به كسانى كه از نظر حجاب رعايت احتياط را نمى‏نمايند تذكر داده شود كه پاسخ داده شده است اغلب بانوان كه به زيارت مى‏آيند خود رعايت اين موضوع را مى‏نمايند و قانونا نيز نمى‏توان براى آنان تكليفى قائل شد.
2ـ نامبرده اظهار داشته است كه شنيده شده عده‏اى براى افتتاح سينما فعاليت مى‏كنند. چنانچه عده‏اى در مساجد تجمع نموده و قصد جلوگيرى نمايند چه خواهد شد؟ در پاسخ گفته شده است كه تأسيس سينما از وظايف خاص وزارت فرهنگ و هنر است و در صورت افتتاح حفظ انتظامات آن به عهده شهربانى مى‏باشد و چنانچه اشخاصى قصد جلوگيرى داشته و بخواهند اعمال برخلاف نظم انجام دهند با شدت از آنان جلوگيرى خواهد شد.
3ـ در مورد استفاده از راديو تقاضا نموده است كه از استفاده از صداى بلند راديو جلوگيرى گردد و به راكبين اتومبيلهايى كه راديو دارند نيز تذكر داده شود كه پاسخ داده شده تاكنون چند بار به متصديان مساجد تذكر داده شده از بلندگو فقط براى داخل مسجد استفاده كنند و آنان اعتنا ننموده‏اند.
آيت‏اله گلپايگانى اظهار مى‏دارد كه از هر دو جلوگيرى شود كه پاسخ داده شده طبق مقررات اقدام خواهد شد.
4ـ درباره خانه‏اى كه متعلق به بهائيها بوده و از طرف مقامات دولتى تحويل شهربانى گرديده است اظهار داشته كه من حاضرم شخصا خانه مزبور را خريدارى و مجددا به شهربانى اهداء كنم.
5ـ آخرين تقاضاى آيت‏اله گلپايگانى جلوگيرى از تردد بدون حجاب خانم مهران كه ماماى بيمارستان كامكار است بوده و رئيس شهربانى در پاسخ اظهار نموده كه نامبرده هميشه با اتومبيل رفت و آمد مى‏نمايد و قانونا نيز نمى‏توان از تردد او جلوگيرى نمود.
اقدامات انجام شده.
به شهربانى قم دستور داده شده كه : «در مورد ماده سه به طور كلى از هر نوع بلندگوئى كه مزاحمت توليد كند بايد جلوگيرى
شود حال در آن بلندگو اذان بگويند و يا آواز بخوانند از جنبه مزاحمت فرقى ندارد و درباره ساير مطالب به آقاى گلپايگانى سلام برسانيد و بگوئيد، تا كى مى‏خواهيد در ارشاد مردم به زور متوسل بشويد و جائى كه بايد منطق به كار برود اجبار و تهديد و غيره به كار ببريد، اين روش علاوه بر آنكه نتيجه معكوس دارد شهربانى هم جدا با آن مبارزه خواهد كرد.»
نظريه :
صحت دارد.
آقاى اوانى ـ آقاى صابرى.
خلاصه‏اى تهيه تا به عرض برسد ضمنا مراتب به ساواك قم منعكس شود 30 / 4