سند نامه ::
 
افزايش مقدار شهريه طلاب از سوي آيت الله گلپايگاني
موضوع : شهريه گلپايگانى

شماره : 481 / 21 تاریخ 16 / 2 / 47
مدت دو ماه است كه آقاى گلپايگانى به شهريه طلاب متأهل مبلغ 150 ريال و براى طلاب مجرد هر يك مبلغ 50 ريال اضافه كرده و آيت‏اله خوانسارى نيز در ماه قبل مبلغ 50 ريال شهريه خود را افزايش داد در محافل علماء شايع است كه اين مبلغ اضافه شده توسط دستگاه خمينى تأمين مى‏گردد گرچه اين خبر بيشتر نقل مى‏شود لكن از حد شايعه تجاوز ننموده و دليلى هم در اين مورد در دست نيست. ضمنا عده‏اى از طلاب عقيده دارند كه چون قبل از روى كار آمدن خمينى اغلب از مردم مقلد گلپايگانى بودند و سهم امام را به وى مى‏پرداختند پس از مشهور شدن خمينى وجوهات خود را به نامبرده دادند حتى در آن موقع گلپايگانى مدت دو ماه قادر نشد شهريه طلاب را فراهم نمايد و بعد از آن نيز شهريه طلاب را به 10 ريال تقليل داد. لكن چون اخيرا مشاهده شده كه از طرف دولت مانع رسيدن شهريه خمينى به طلاب مى‏گردند لذا مردم اين وجه را مجددا در اختيار گلپايگانى قرار مى‏دهند و روى اين اصل شهريه وى افزايش يافته است.
نظريه منبع ـ با توجه به اينكه دستگاه گلپايگانى براى خود استقلال دارد بعيد به نظر مى‏رسد كه از طرف خمينى وجهى براى پرداخت به طلاب قبول نمايد ضمنا چون از مدتها قبل ميان دستگاه گلپايگانى و خمينى مبارزه منفى و پولى وجود دارد باز بعيد است خمينى و اطرافيان وى اقدام به چنين عملى نمايند.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق صحيح است و نظريه منبع مورد تأييد مى‏باشد.
نظريه امنيت داخلى ـ افزايش ماهيانه طلاب از طرف گلپايگانى و خوانسارى صحت دارد و هنوز روشن نيست كه اضافه حقوق از طرف نامبردگان چه مأخذى دارد. در پرونده 9292 بايگانى شود. رونوشت در پرونده خوانسارى و خمينى بايگانى است. تكثير شد