سند نامه ::
 
مركز به سفارشات گلپايگانى در اين مورد ترتيب اثر ندهد !

گزارش خبر
از : قم تاریخ 14 / 2 / 47
به : كل سوم 316 شماره : 354
ساعت هشت روز 13 / 2 / 47 يازده نفر از كسبه محوطه چهارراه بازار به عنوان نماينده 600 نفر از دكاندارها كه از طرف شهردارى تصميم به تخريب مغازه آنان گرفته شده است به منظور جلوگيرى از اين اقدام شهردارى با آيت‏اله گلپايگانى ملاقات و وى وعده داده كه با مركز تماس و به نحوى اين تصميم را معوق و يا خنثى نمايد چون عمل نامبردگان يك نوع تحريك تشخيص داده شده و مداخله گلپايگانى در تصميمات دولت و اينگونه مسائل به جا نيست از طرفى در قم متداول است كه اشخاص براى موفقيت خود در امور دولتى عموما به وى و فرزندش سيدمهدى متوسل مى‏گردند و دستگاه روحانيت محل رتق و فتق امور معرفى شده و نيز گلپايگانى مجاز به مداخله در اين گونه امور نيست لذا پيشنهاد مى‏نمايد اولاً مركز به سفارشات گلپايگانى در اين مورد ترتيب اثر ندهد ثانيا محركين كه شناسائى شده‏اند به اتهام تحريك و مخالفت با برنامه‏هاى دولت پس از بازجوئى با پرونده به مركز معرفى و اعزام گردند و از اين اقدام نتيجه گرفته مى‏شود كه اهالى در مسائل غيرروحانى و مذهبى به آيات مراجعه ننموده و آيات هم به جز به امور مذهبى به مسائل ديگر مداخله نكنند.
2ـ با در نظر گرفتن مفاد امريه شماره 61192 / 316 ـ 12 / 9 / 46 موضوع تضعيف گلپايگانى نظر آن اداره كل تأمين خواهد شد ضمنا به نظر مى‏رسد جريان ملاقات گلپايگانى با فرماندار موضوع تلگراف شماره 354 / 21 ـ 14 / 2 / 47 اين ساواك به اين منظور باشد مقرر فرمائيد اوامر عالى را ابلاغ نمايند. مهران
در بولتن با توجه به سابقه و تكميل خبر درج گردد. 12 / 2