سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني راجع به تقويم رسمي كشور

موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 7 / 2 / 47
به : 316 شماره : 418 / 21
عصر روز 5 / 2 / 47 آقاى گلپايگانى ضمن صحبت خصوصى اظهار داشت وقتى به من خبر رسيد كه تعطيلى تاسوعا را از بين برده و مراتب را به ادارات ابلاغ نموده‏اند شب خوابم نبرد و شبانه صور تلگرامى را تنظيم كرده و به حضور شاهنشاه آريامهر مخابره نمودم و در تلگراف خود خاطرنشان كرده‏ام كه شاهنشاه مظهر قدرت عالم تشيع هستند لكن ملت مسيح تاريخ ما را با ميلاد مسيح تطبيق داده تا جايى كه هر روز علاوه بر تاريخ شمسى و قمرى تاريخ مسيح هم از راديو اعلام مى‏گردد و در تمام ادارات نيز اين مطلب جارى است وى اضافه نمود مردم راجع به از بين بردن تعطيلات تفسيرهاى مختلف مى‏نمايند و اين طور استنباط مى‏كنند كه هنوز ما استقلال كامل نداريم آقاى گلپايگانى افزود پس از مخابره تلگراف آقاى دكتر باهرى براى تسليم پاسخ آن به قم وارد و به من قول دادند جواب قطعى تلگراف را بعدا برايم مخابره نمايند. نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش فوق و موضع ملاقات آقاى دكتر باهرى با گلپايگانى صحت دارد.
نظريه امنيت داخلى ـ
موضوع صحت دارد مراتب قبلاً به عرض رسيده و عكس‏العمل ديگرى هم تاكنون مشاهده نشده است. اقدامات گلپايگانى بدون معاضدت آيات ديگر در اين زمينه بى‏ثمر خواهد بود. روحانى
آقاى صابرى 11 / 2 در پرونده 9292...