سند نامه ::
 
برنامه هاي ساواك در جهت تضعيف آيت الله گلپايگاني

موضوع : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى

شماره : 3571 / 21 تاریخ 3 / 10 / 46
گيرنده : مديريت كل اداره سوم 316
فرستنده : ساواك قم

عطف به : 61192 / 21 ـ 12 / 9 / 46

به استحضار مى‏رساند كه در صحت موضوع ترديدى نيست و طبق تحقيقاتى كه به عمل آمده اشخاصى كه هنگام اهانت سيدمهدى پسر گلپايگانى به عبدالحجت بلاغى حضور داشته‏اند به شرح زير معرفى :
1ـ على‏آقا شاكرى ـ نديم گلپايگانى.
2ـ حاج محمد على قهوه‏چى ـ يكى از محارم گلپايگانى
3ـ آقا محمد بطحائى ـ همشيره‏زاده گلپايگانى كه هميشه از اشخاص مورد اعتماد گلپايگانى است.
4ـ ابراهيم شاكرى ـ كه متصدى تعيين وقت ملاقات‏كنندگان با گلپايگانى مى‏باشد.
5ـ شيخ محمد1 گلزارى ـ يكى از كارگردانان دستگاه گلپايگانى است. و به استحضار مى‏رساند چون اين عده ابوابجمع دستگاه گلپايگانى مى‏باشند احتمالاً عليه گلپايگانى و اقدام خلاف سيدمهدى فرزند گلپايگانى اقدام نخواهند كرد. ضمنا به جهت تضعيف گلپايگانى و فرزندش در حال حاضر حجت بلاغى تصميم به مبارزه با آنان را از راه پخش اعلاميه‏هاى متعدد به نام خود گرفته و پيشنهادات خود را من غيرمستقيم با اين ساواك در ميان گذاشته كه با آموزش و راهنمائى‏هاى لازمى كه به عمل آمده اولين اعلاميه خود را در قالب وضع نامطلوب فعلى طلاب در حجرات مدارس فيضيه و دارالشفاء و اشاره‏اى به تز خود (تفسير ده جلدى قرآن ـ حجه‏التفاسير) و در خاتمه نيز اشاره مختصرى به اهانتى كه به وى در منزل گلپايگانى وسيله سيدمهدى فرزندش شده نموده است.
به استحضار مى‏رساند كه نويسنده در اعلاميه بعدى كه عينا قبل از توزيع تقديم خواهد شد از تز خود در مقابل گلپايگانى و فرزندش كه فاقد تز مى‏باشند محترمانه دفاع و نيز اشارات بيشترى به جريان اهانتى كه به وى شده نموده و خوانندگان را به انتظار اعلاميه بعد مى‏گذارد. به عرض مى‏رساند كه در حال حاضر انجام اين برنامه وسيله خوبى براى تضعيف گلپايگانى و فرزندانش سيدمهدى و سيدجواد بوده و اين نيز خود وسيله خواهد شد با طرحهايى تضعيفى ديگر كه متعاقبا به عرض خواهد رسيد موقعيت وى را متزلزل نمايد. با تقديم تذكاريه نويسنده مقرر فرمائيد پس از بررسى در صورت تصويب و موافقت به مقدار يكهزار و پانصد برگ در اداره كل پنجم چاپ و به اين ساواك ارسال كه به طور غير محسوس در اختيار نامبرده گذارده شود كه نسبت به توزيع آن شخصا اقدام نمايد. ضمنا به عرض مى‏رساند كه بعد از اهانت به نامبرده از طرف پسر گلپايگانى از وى به طور ممكنه تحبيب به عمل آمده و وسيله خريد چندين دوره از تفاسير وى نيز به طور غيرمستقيم فراهم گرديده است و از جهت فروش كتب نيز به وى وعده داده شده كه از طريق اداره اوقاف اقدامات لازم به عمل خواهد آمد اينك با تقديم يك برگ عين تقاضاى نامبرده از اين ساواك ضميمه فتوكپى نامه جناب آقاى عصار معاون نخست‏وزير و نامه جوابيه نامبرده و همچنين با اعلام تفسير وى در روزنامه اطلاعات كه به پيوست تقديم است مقرر فرمائيد از طريق اوقاف مركز اقداماتى معمول گردد كه اداره اوقاف شهرستانها هر يك يك دوره آن را خريدارى تا بدين وسيله از زحمات وى تشويق به عمل آيد و ضمنا در جهة تضعيف موقعيت گلپايگانى از وجوه نامبرده در محل استفاده گردد. آقاى صابرى مذاكره فرمائيد 9 / 10

------------------------------
1ـ اصل: حسين.