سند نامه ::
 
اطلاعات مورد نياز ساواك راجع به آيات گلپايگاني و مرعشي نجفي
درباره : آيات‏اله گلپايگانى و مرعشى نجفى

از : اداره كل سوم تاریخ 26 / 9 / 46
به : رياست ساواك قم شماره : 61487 / 316در مورد نامبردگان فوق و فرزندان آنان اطلاعاتى به شرح برگ پيوست مورد نياز است خواهشمند است دستور فرمائيد سريعا نسبت به تهيه نيازمنديهاى موردنظر براى هر يك از آنان به طور جداگانه اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.
مدير كل اداره سوم. مقدم
از طرف ثابتى 25 / 9 / 46
صابرى 25 / 9 / 46
رئيس بخش 316 ـ باصرى نيا
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى


اطلاعات مورد نياز


1ـ علت افراطى بودن و يا مخالفت اين مرجع چيست.
2ـ تعداد طرفداران و طبقه اجتماعى اكثريت آنها (مثلاً بازارى هستند. دانشجو هستند يا كارمند دولت مى‏باشند).
3ـ انگيزه طرفدارى و يا علت مراجع قرار گرفتن چيست؟
4ـ آدرس محل كار و منزل مرجع.
5ـ ميزان تحصيلات و محل تحصيلات مرجع.
6ـ نقاط ضعف و حسن مرجع.
7ـ اسامى پسران مرجع و مشخصات كامل هر يك.
8ـ ميزان خمس و زكوة و ساير وجوه نقدى و غيرنقدى كه ظرف سال براى مرجع ارسال مى‏شود.
9ـ ميزان وجوه نقدى و اموال منقول و غيرمنقول كه در ذخيره به مرجع طى گذشت زمان موجود مى‏باشد.
10ـ قدرت رهبر[ى] مرجع.
11ـ كارگردانان مشاورين. حسابداران و اشخاصى كه واسطه يا رابطه خصوصى و مورد اعتماد مرجع مى‏باشند. مشخصات كامل آنها.
12ـ ميزان نفوذ كلام مرجع بين طرفداران.
13ـ شگرد كار مرجع هنگام مخالفت با دستورات دولت.
14ـ منش گروه وابسته به مرجع.
15ـ آموزشگاههاى دينى كه توسط مرجع اداره مى‏شود و محل هر يك از آنها و ميزان پولى كه در آن صرف آموزشگاه مى‏نمايد.
16ـ تعداد طلابى كه در آموزشگاه مشغول تحصيل مى‏باشند.
17ـ ميزان شهريه كه به هر يك از طلاب مى‏پردازد.
18ـ آيا بين طرفداران اين مرجع تروريست وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ تهيه بيوگرافى و تعيين و مقصود و منظور آنها.
19ـ چه طرحى براى خنثى كردن يا برچيدن فعاليت اين مرجع و طرفداران او (و همچنين تروريستهاى پيرو او در صورت وجود) تهيه شده است.