سند نامه ::
 
طرح تضعيف آيت الله گلپايگاني
درباره : آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى بازگشت به 3264 / 21 ـ 9 / 9 / 46

از : اداره كل سوم تاریخ 12 / 9 / 46
به : رياست ساواك قم شماره : 61192 / 316

خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تعيين صحت و سقم موضوع تحقيق بيشترى معمول و در صورت صحت افرادى كه در منزل گلپايگانى ناظر جريان بوده‏اند شناسائى و معرفى نمايند ضمنا چون درنظر است با تهيه طرحى موجبات تضعيف نامبرده و فرزند وى فراهم شود در اين مورد پيشنهادات و نظرات آن ساواك را سريعا اعلام نمايند.
مدير كل اداره سوم. مقدم1
از طرف ثابتى 11 / 9 / 46
مسئول بررسى ـ ازغندىازغندى ، 5
رئيس بخش 316 ـ باصرى‏نياباصرى‏نيا ، 5
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
--------------------------------------------

1ـ همانطور كه ملاحظه مى‏فرماييد، مقدم مديركل اداره سوم ساواك كه مترصد بروز بهانه‏هايى بوده است تا بدان وسيله شانتاژهاى سياسى خود را عليه آيت‏اللّه‏ گلپايگانى و بيت معظم‏له ادامه دهد. به طور جد پيگير موضوع شده است. برابر سند شماره 61484 / 316 ـ 26 / 9 / 46 از رييس ساواك قم مى‏خواهد نتيجه اقدامات معموله آن ساواك را در برخورد با آيت‏اللّه‏ گلپايگانى، سريعا اعلام نمايند.