سند نامه ::
 
تعبير به مرام آتش پرستي
موضوع : ساعت مخابره 1050 مسئول كشف 333 عطف / پيرو 725 / 316 ـ 7 / 7

از : قم تاریخ 20 / 7 / 46
به : كل سوم 316 شماره : 2598 / 21


در اين باره از آقاى ابهرى تحقيق وى اظهار داشت بنا بود از طرف روغن نباتى جهان مشعلى كه هميشه در حال سوختن باشد به قم آورده شده و در محل مناسبى مستقر گردد ولى از طرف آقاى گلپايگانى به عنوان اينكه مردم اين عمل را تعبير به مرام آتش‏پرستى مى‏نمايند مخالفت شده و مؤسسه مزبور نيز از آوردن آن به قم منصرف گرديده است.
مهران
ملاحظه شد 12 / 7
در پرونده 9292 بايگانى شود 22 / 7 / 46