سند نامه ::
 
عودت دادن مشعل
تلگرافات صادره

از : مركز تاریخ 5 / 7 / 46
به : ساواك قم شماره : 45070 / 316

به قرار اطلاع اخيرا مشعل روغن نباتى جهان از تهران به قم حمل لكن به دستور آيت‏اله گلپايگانى به تهران اعاده شده است دستور فرمائيد ضمن اعلام چگونگى موضوع تعيين نمايند اين مشعل به دستور چه شخص و به چه منظورى به قم حمل شده و چرا آيت‏اله گلپايگانى آن را به تهران عودت داده است.
مقدم
رهبر عمليات ـ صابرى
رئيس بخش 316 ـ باصرى‏نيا محترما اين تلگراف در اجراى اوامر شفاهى تيمسار مديريت كل تهيه شده است.
رئيس اداره يكم عمليات ـ ثابتى ـ ثابتى 5 / 7 / 46
به عرض مى‏رساند