سند نامه ::
 
سخنراني آيات نجفي مرعشي و گلپايگاني در مسجد اعظم قم
گزارش
از : بخش 316 تاریخ 10 / 2 / 46
محترما معروض مى‏دارد. ژاندارمرى كل كشوربه استناد گزارش ناحيه يك ژاندارمرى مركز اعلام نموده كه طبق اطلاع در تاريخ 9 / 1 / 46 آيت‏اله گلپايگانى و نجفى در مسجد اعظم قم كه در حدود چهار هزار نفر شركت داشته‏اند ضمن ايراد سخنرانيهايى از اجراء آئين‏نامه تحصيلاتى طلاب انتقاد نموده‏اند و آيت‏اله نجفى اظهار داشته كه بعضى از مواد لايحه حمايت خانواده با قانون اسلام وفق نمى‏دهد.
ژاندارمرى كل كشور متعاقبا اعلام نموده
مراتب به شرف عرض پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر رسيد اوامر ملوكانه چنين شرف صدور يافت (اين اشخاص كه گفته مى‏شود بيشتر آنها سويل بوده‏اند از كجا آمده بودند و چه كسانى محرك آنها بوده‏اند اين موضوع را روشن كنيد و محركين هم بايد به كيفر برسند). در اجراى اوامر مطاع ملوكانه به ناحيه يك دستور رسيدگى داده شده و ناحيه مزبور در پاسخ گزارش داده است كه :
1ـ مسجد امام حسن عسگرى داراى پنج نفر امام جماعت مى‏باشد كه در پنج نقطه مسجد مجالس نماز با شركت كسبه بازار برگزار مى‏شود.
2ـ در تاريخ مزبور طلاب و اهالى قم براى شنيدن سخنرانى سيدصادق روحانى در مسجد امام حسن عسگرى اجتماع و چون از طرف مراجع انتظامى محل روحانى از منبر رفتن منع شده مشاراليه در داخل شبستان آن مسجد بياناتى ايراد نموده است.
ضمنا ژاندارمرى كل كشور خواستار شده كه در اجراى اوامر مطاع ملوكانه از طريق ساواك اقدام شايسته به عمل آيد.
اصولاً مسجد اعظم قم غير از مسجد امام حسن مى‏باشد و از طرفى نامه‏هاى واصله از ژاندارمرى ارتباطى با يكديگر ندارد و به علاوه طبق سوابق موجود و گزارشهاى واصله از ساواك قم و شهربانى كل كشور آيت‏اله نجفى در آن تاريخ در مسجد اعظم سخنرانى ننموده و تنها آيت‏اله گلپايگانى در روز 9 / 1 / 46 در مسجد اعظم پس از خاتمه درس طلاب در مورد آزمايش آنان صحبت و بعضى از مواد لايحه حمايت خانواده را مطابق قوانين اسلام ندانسته است. مضافا اينكه سيد صادق روحانى كه در تاريخ 10 / 1 / 46 مطالب خلاف مصالح كشور در مسجد امام حسن ايراد نموده بود بلافاصله دستگير و به زابل تبعيد شده است.
توضيح اينكه تعداد افراد شركت كننده در مسجد اعظم در حدود دو هزار نفر و اكثرا از طلاب بوده‏اند.
با عرض مراتب فوق و در نظر گرفتن وظائف محوله و اينكه اصولاً آيت‏اله نجفى در روز 9 / 1 / 46 در مسجد اعظم سخنرانى ننموده و در مورد سيد صادق روحانى هم به موقع اقدام لازم به عمل آمده است مراتب معروض تا هر نوع مقرر فرمايند اجرا شود.
رونوشت به پرونده‏هاى نامبردگان ضميمه گرديد.
مذاكره شد. در پرونده 9292 بايگانى شود.

محترما به عرض مى‏رساند: در شوراى هماهنگى رده 2 و 1 تصويب شد كه چنانچه خبرى توسط يك سازمان غيرمسئول به دست آمد در اختيار سازمان مسئول قرار دهد تا پس از تكميل و تأييد خبر موضوع را به عرض برساند و محاسن اين روش نيز مورد توجه قرار گرفت. اين پيشنهاد به خصوص مورد تأييد تيمسار فرماندهى ژاندارمرى كل كشور قرار گرفت معهذا ناقض اين روش با توجه به اينكه ژاندارمرى در داخل شهر قم وظيفه اطلاعاتى ندارد خود ژاندارمرى مى‏باشد مراتب استحضارا به عرض مى‏رسد.