سند نامه ::
 
تلگراف آيت الله گلپايگاني به مجلسين سنا و شوراي ملي در مورد لايحه حمايت خانواده
درباره : آيت‏اله گلپايگانى

از : بخش 316 تاریخ 3 / 2 / 46

محترما به عرض مى‏رساند. نامبرده بالا در تاريخ 26 / 1 / 46 تلگرافى به مجلسين سنا و شوراى ملى مخابره نموده و طى آن اعلام داشته كه هر قانونى كه برخلاف دستور شرع تصويب شود قانونيت ندارد و تنها مرجع صلاحيتدار علماء هستند و از رؤساى مجلسين خواسته كه از تصويب آن خوددارى نمايند و يا به نحوى كه با موازين شرع مطابق باشد اصلاح كنند. تيمسار رياست ساواك پى‏نوشت فرموده بودند (با آقايان تفهيم شود اين قبيل تلگرافات به جز آنكه از اعتبار و حيثيت آقايان بكاهد نتيجه ديگرى ندارد و انتظار نمى‏رفت آقايان علماء تحت تأثير اطرافيان بى‏سواد خود قرار گيرند دنياى امروز قبول نمى‏كند كه يك مرد بتواند چند زن رسمى و 99 زن متعه بگيرد).
عليهذا در اجراى اوامر صادره مراتب به ساواك قم اعلام و رئيس ساواك مزبور با گلپايگانى ملاقات و اوامر تيمسار رياست ساواك را به مشاراليه تفهيم نموده و گلپايگانى در مورد تلگراف مخابره شده جهت رؤساى مجلسين اظهار داشته براى اينكه اطرافيان و مقلدين وى تصور نكنند كه او در مورد لايحه حمايت خانواده اقدامى نكرده مبادرت به مخابره تلگراف مزبور نموده و چنانچه در آينده درباره لايحه مزبور از او فتوا خواسته شود در آن صورت مجبور است فقط درباره مواردى كه بر خلاف شرع است نظريه خود را اعلام دارد.
ساواك مزبور اضافه كرده كه گلپايگانى قبول نموده كه منبعد درباره لايحه مزبور با مقامات مسئول مكاتبه‏اى نمايند. مراتب استحضارا معروض مى‏گردد.
رهبر عمليات ـ صابرى. رئيس بخش 316 ـ باصرى‏نيا. رئيس اداره يكم عمليات ـ ثابتى4 / 2 / 46.