سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني در مورد اقدام وزارت آموزش و پرورش درباره آزمايش طلاب
درباره : آيت‏اله گلپايگانى

از : بخش 316 تاریخ 16 / 1 / 46

محترما به عرض مى‏رساند. ساواك قم طى تلگرافى اعلام نموده كه آيت‏اله گلپايگانى در تاريخ 9 / 1 / 46 درباره آزمايش طلاب وسيله وزارت آموزش و پرورش براى طلاب صحبت و اظهار داشته كه در مورد آزمايش طلاب از تهران شخصى را براى تبادل نظر خواستم و جاى تعجب است كه براى مركز حساسى مانند قم مأمور نادانى مى‏فرستد كه تكليف خود را نمى‏فهمد و عوض اصلاح ايجاد تخريب مى‏نمايد.
تيمسار رياست ساواك ذيل تلگرافى مزبور
پى‏نوشت فرموده بودند «اداره كل سوم. منظور از مأمور نادان اعزام شده چه كسى است؟».
در اجراى امر مراتب از ساواك قم استعلام پاسخ واصله حاكيست كه شخص موردنظر آيت‏اله گلپايگانى آقاى كاظم بيگى رئيس اداره آموزش و پرورش قم بوده و در تاريخ 12 / 1 / 46 بنا به تقاضاى تلفنى آيت‏اله گلپايگانى رئيس ساواك محل با وى ملاقات و گلپايگانى در اين ملاقات اظهار داشته كه رئيس آموزش و پرورش قم نمى‏فهمد كه فعلاً موقع اعلان آزمايش طلاب و الصاق آگهى مربوط به آن در اين موقع كه ماههاى محرم و صفر نزديك است نبوده و با درنظر گرفتن اينكه هنوز مدتى از تقديم لايحه حمايت خانواده به مجلس نگذشته است صلاح نيست و حتى كسى كه اين شخص را به قم مأمور نموده نفهميده كه ايشان براى قم خوب نيست آيت‏اللّه‏ گلپايگانى اصرار داشته كه مراتب وسيله رئيس ساواك قم به عرض برسد تا نسبت به تعويض رئيس آموزش و پرورش قم اقدام فورى معمول گردد.
رؤساى ادارات را نمى‏توان بنا به تقاضاى اشخاص تعويض نمود. سپهبد نصيرى. آقاى صابرى 21 / 1