سند نامه ::
 
ارسال نامه از سوي آيت الله گلپايگاني براي جعفر شريف امامي در مورد طرح سناتورها
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 2756 / 21 تاریخ 30 / 8 / 45

نامبرده بالا از قم نامه‏اى خصوصى براى آقاى مهندس شريف امامى1 رئيس مجلس سنا ارسال و در آن اعلام نموده كه مجلس سنا شايسته است طورى رفتار نمايد تا مورد اعتماد دولت و ملت باشد و انتظار نمى‏رفت كه در مجلات و جرايد مشاهده شود هفده نفر از سناتورها طرح خانواده2 را كه برخلاف اصول مسلمه اسلام و مخالف قرآن و قانون اساسى مى‏باشد امضاء و به مجلس تقديم نمايند و از طرف ساير سناتورها و همچنين رياست مجلس عكس‏العمل و مخالفتى با آن به عمل نيايد گرچه شخص اول مملكت توجه دارند و اجازه نفرمودند كه حتى اين طرح به كميسيون مجلس برود و امر فرمودند و آقاى نخست‏وزير هم به اين امر اعتراض كرده و جواب كافى دادند و تا حدى ناراحتى مسلمانان را مرتفع نمودند والا اثر عميق در قلوب مردم داشت كه مجلس و سناتورها در نظر مردم نحو ديگر معرفى شدند و از آقاى رئيس مجلس خواسته كه پس از مشورت با سناتورهاى متدين و علاقمند به حفظ حيثيات مملكت به هر نحو صلاح باشد از مجلس سنا مدافعه نموده و دستور دهند در جرايد عدم رسميت و عدم ارتباط طرح مزبور را با مجلسين منتشر نموده تا بعد از مدتى به عنوان يك طرح ممضى به امضاء هفده نفر از سناتورها بايگانى شده به مجلس نرود و اين نقص و نقطه ضعف را برطرف نمايند تا در آتيه موجب دلگرمى ملت باشد. نامبرده مطالب ديگرى در نامه مزبور عنوان نموده است. فتوكپى نامه موردنظر در ساواك بايگانى مى‏باشد. آقاى ازغندى از اين جريان خبر تهيه تا در صورت تصويب در بولتن درج شود. 2 / 9. آقاى صابرى بهره‏بردارى فرمائيد 3 / 9. در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود.
-------------------------
1ـ جعفر شريف‏امامى در سال 1289 ش متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ايران و آلمان شد. پس از اتمام تحصيلات در اداره راه‏آهن با سمت مترجمى استخدام شد. در سال 1312 براى ادامه تحصيل به آلمان رفت و پس از آن به دانشكده فنى استكهلم رفت و رشته تخصصى خود كه (جريه و لكوموتيو) بود به تحصيل و كارآموزى پرداخت. در سال 1317 به ايران بازگشت و پس از چندى به رياست راه‏آهن تهران گماشته شد و بالاخره در 1321 معاونت فنى بنگاه راه‏آهن دولتى به او سپرده شد. پس از آن به رياست بنگاه آبيارى كه وظيفه آن سدسازى و مهار آب كشور و نظارت در تقسيم آب در امر كشاورزى بود گماشته شد در اين زمان به فراماسونرى پيوست و عضويت لژى را پذيرفت كه از سياست فراماسونرى آلمان تبعيت مى‏كرد.
در سال 1330 مصدق وى را به عضويت شوراى عالى سازمان برنامه منصوب كرد. در حكومت سرلشكر زاهدى مديريت عامل سازمان برنامه به او محول شد. در اسفند 1322 پس از جلب موافقت زاهدى در زمره كانديداهاى مجلس سنا قرار گرفت و به مقام سناتورى تهران رسيد. شريف‏امامى 3 سال در مجلس سنا باقى ماند. در فروردين 36 در كابينه دكتر منوچهر اقبال به سمت وزير صنايع و معادن معرفى گرديد و در سال 38 به نيابت نخست‏وزير رسيد و در سال 39 به مقام نخست‏وزيرى انتخاب شد. در سال 41 به رياست كل فراماسونرى ايران برگزيده شد و به اين ترتيب قدرت زيادى در مقابل شاه يافت در سال 41 در رأس بنياد پهلوى قرار گرفت و در سال 42 به رياست سنا برگزيده شد. در 4 شهريور 57 براى بار دوم به نخست‏وزيرى رسيد و دست به يك سلسله اقدامات نمايشى زد از جمله لغو تاريخ شاهنشاهى و رسمى شدن تاريخ شمسى بستن قمارخانه‏ها و كازينوها، دادن آزادى نسبى به احزاب. شريف امامى سرانجام در 14 آبان 57 بعد از 57 روز نخست‏وزيرى استعفا داد.
2ـ براى توضيح در خصوص «طرح خانواده» به پاورقى سند 31142 / 20 / 7 / م ــ 13 / 12 / 45.