سند نامه ::
 
اعتراض علما و روحانيون به طرح سناتورها در مورد حقوق زن
از : 20 / ه تاریخ 8 / 8 / 45
به : 316 شماره : 729

طرح هفده نفر از سناتورها در مورد حقوق زن1 موجب شده اغلب از روحانيون به خصوص روحانيون افراطى زمزمه‏هائى سرداده و دستاويزى براى تبليغ عليه دولت بيابند. در جلسه‏اى كه عده‏اى از روحانيون در منزل حاج حسين امامى تشكيل داده بودند حاج حسين امامى به سخنان آقاى خمينى در قم استناد كرده و اظهار نموده خمينى در سخنرانى خود در قم گفت گماشدان‏هائى زير خل است يك يك بيرون مى‏آيد. حالا مردم به آن حرف مى‏رسند و شاهد تصويب طرحهاى بى‏دينى خواهند بود. مصطفى ابطحى ضمن صحبت در اين زمينه اظهار داشته مراجع تقليد از جمله آقاى گلپايگانى اعتراض كرده‏اند و قرار است روز 8 آبان آقاى هيراد براى مذاكره با آنان به قم برود. حائرى عرب در اين جلسه گفته گويا شيخ جواهرى به قم رفته تا ناراحتى علماى اصفهان را به اطلاع آقاى گلپايگانى برساند. نظريه رهبر عمليات ـ جلسه مزبور را هر هفته روحانيون مخالف احمديه در منزل يكى از روحانيون تشكيل مى‏دهند.
رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده حاج حسينى امامى بايگانى است.
در پرونده سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى بايگانى شود.
30 / 8 اوانى


1ـ براى توضيح در رابطه «حقوق زن» به سند 31142 / 20 / 7 / م ـ 13 / 12 / 45 رجوع كنيد.