سند نامه ::
 
هشدار به طلاب راجع به فعاليتهاي يهوديان و بيگانگان در كشور بر ضد دين اسلام
موضوع : بيانات آيت‏اللّه‏ گلپايگانى

شماره : 25991 / 20 الف تاریخ 13 / 10 / 44
گيرنده : تيمسار رياست ساواك ـ مديريت كل
اداره سوم 316
فرستنده : ساواك استان مركز


ساواك قم گزارش مى‏نمايد.
ساعت 9 صبح روز 24 / 9 / 44 آيت‏اللّه‏ گلپايگانى در مسجد اعظم قم ضمن تدريس به طلاب اظهار داشته است آقايان طلاب ملاحظه گرديد كه براى مرض شبه وبا چقدر تبليغ نمودند در حال حاضر يهوديها و اجنبى‏ها وسايل ضد دين اسلام را فراهم ساخته‏اند و براى مبارزه و جلوگيرى از پيشرفت اسلام تا چه حد فعاليت مى‏كنند وظيفه شماست كه براى خنثى نمودن فعاليت آنان و تبليغ دين خود بهر نحوى كه شده كوشش كنيد زيرا اگر خداى نكرده روزى گفتند كه مجتهد و عالم نباشد آن وقت تكليف مردم و دين چه خواهد شد دين ما تاكنون محفوظ مانده بايستى كارى كنيم كه در زمان ما هم محفوظ بماند. ماه رمضان در پيش است و بايد از اين ماه مخصوصا شبهاى احيا خود را براى تبليغ آماده نمائيد.
به جاى رئيس ساواك استان مركز ـ نواب
آقاى صالحى بهره‏بردارى شود 14 / 10 / 44
بايگانى شود ـ صالحى 15 / 10 / 44