سند نامه ::
 
عزيمت نمايندگان آيت الله گلپايگاني به تركيه جهت ملاقات با امام خميني
درباره : مسافرت شيخ محمدعلى صفائى و سيدمهدى فقيه موسوى گلپايگانى به تركيه عطف به 12017 / 321ـ 18 / 2 / 44

شماره : 6970 / 20 الف تاریخ 22 / 3 / 44
از: ساواك استان مركز
به : تيمسار رياست ساواك اداره كل سوم


دو نفر نامبردگان فوق كه بنا به تقاضاى آيت‏اللّه‏ گلپايگانى جهت ملاقات با خمينى معرفى شده بودند به فرموده تيمسار رياست ساواك وسيله حركت آنان توسط اين ساواك مهيا گرديد و در تاريخ 22 / 3 / 44 با هواپيما K.L.Mبه كشور تركيه (استانبول) عزيمت نمودند.
از طرف رئيس ساواك استان مركز. مولوى
گيرندگان : اداره كل دوم عطف
46355 / 19 / 3 / 44 جهت هرگونه اقدام مقتضى ضمنا شماره پرواز 508 و ساعت حركت
0720 روز 22 / 3 / 44 در تاريخ 20 / 3 / 44 به آن اداره كل تلفنى اعلام گرديده است.
در پرونده مربوطه بايگانى شود. 23 / 3
محترما به عرض برسد ـ شهابى 23 / 3
326 از سرى خرج شد. صابرى
رونوشت به پرونده‏هاى مربوطه ضميمه شد 25 / 3