سند نامه ::
 
تعيين دو نفر از سوي آيت الله گلپايگاني جهت اعزام به تركيه و ملاقات با امام خميني
رياست ساواك تهران عطف به نامه شماره 4339 / 20 الف ــ 25 / 2 / 44

شماره : 161 تاریخ 2 / 3 / 44
از : قم

تلگراف شماره 4826 / 20 الف ـ 29 / 1 / 44
آقاى گلپايگانى دو نفر نامبردگان مشروحه زير را جهت ملاقات با خمينى را اعزام به تركيه تعيين و معرفى نموده‏اند و علاقمندند در صورت امكان گذرنامه آنان در قم تهيه و به آنان تسليم شود.
1ـ سيدمهدى فقيه موسوى گلپايگانى فرزند سيد محمدرضا دارنده شناسنامه شماره 62489 ــ 2 ـ محمدعلى صفائى فرزند محمد دارنده شناسنامه شماره 102 ـ صادره از گلپايگان ساكن تهران امام جماعت مسجد سيدخندان منزل خيابان شميران ايستگاه سيدخندان.
بديعى
به عرض مى‏رسد خلاصه سند صادر شد / 2 / 3 / 44
جواب داده شود.
به عرض تيمسار رياست رسيد فرمودند.
سازمان مخالفتى ندارد اقدامات لازم انجام شود.