سند نامه ::
 
اظهارات آيات نجفي مرعشي و گلپايگاني

موضوع : اظهارات آقايان نجفى و گلپايگانى

شماره : 9936 / 321 تاریخ 15 / 2 / 44

طبق اطلاع واصله از قم. روز 7 / 2 / 44 آقاى نجفى به درس خود خاتمه داده و در پايان درس در مورد وظايف منبرى وعاظ نسبت به ارشاد مردم بياناتى نموده. و همچنين روز 8 / 2 / 44 آقاى گلپايگانى نيز به به درس خود خاتمه داده و در خاتمه درس خود ضمن بيانات مذهبى (در مسجد اعظم) بيان داشته من يك خبر خوشحالى براى دو يا سه روز ديگر جهت آقايان دارم و از آن نيز نااميد نيستم. انشاءاله بعدا به اطلاع شما خواهد رسيد.
امور اجتماعى 16 / 2 / 44

گيرنده : رياست ساواك استان مركز جهت تحقيق و اعلام چگونگى موضوع