سند نامه ::
 
درخواست اجازه ملاقات با امام خميني
تيمسار سپهبد نصيرى رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

شماره : 86 / م تاریخ 14 / 2 / 44
به كلى محرمانه مستقيم

حضرت آيت‏اله گلپايگانى از پيشگاه ملوكانه استدعا نموده‏اند كه اجازه داده شود دو نفرى را كه ايشان معرفى خواهند نمود با آقاى خمينى ملاقات بنمايند. امر و مقرر فرمودند به نحو مقتضى به ايشان اطلاع داده شود و آن دو نفرى را كه معرفى مى‏نمايند با حضور نماينده ساواك به ملاقات آقاى خمينى ببرند و ترتيب ملاقات به اين نحو داده شود. در امتثال امر مبارك اقدام مقتضى معمول خواهيد فرمود. رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى. هيراد اقدام شد تا معرفى افراد موردنظر اقدامى ندارد
بايگانى شود ـ 16 / 2
اداره سوم ـ ترتيب اين كار داده شود. به دوستان معرفى كه ملاقات را انجام دهند. سپهبد نصيرى.
مذاكره خواهد شد.