سند نامه ::
 
ارسال فتوكپي يك نامه براي آيت الله گلپايگاني
گزارش
محترما به استحضار مى‏رساند اخيرا فتوكپى
نامه كه به خط و زبان انگليسى ميباشد از تهران
به آدرس آيت‏اله گلپايگانى به قم ارسال گرديده
كه عين فتوكپى و ترجمه آن به پيوست تقديم
ميگردد.
فتوكپى مزبور ظاهرا مربوط به نامه‏ايست كه از
طرف آقاى استوارت ـ دبليو ـ راكول وزير مختار و
رايزن سفارت كبراى ممالك متحده آمريكا در
ايران در تاريخ ششم نوامبر 1964 (برابر 15
آبانماه 1343) از تهران بعنوان جيمز نامى
نوشته شده و ذيل آنرا نيز امضاء نموده است.
با بررسيهائيكه بعمل آمده استنباطات مذكور در
زير بنظر ميرسد: 1ـ عواملى وابسته بروحانيون
در سفارت آمريكا به نحوى نفوذ نموده و باين
قبيل نامه‏ها دسترسى پيدا كرده‏اند.
2ـ ممكن است اين نامه جعلى بوده باشد كه از طرف ارتجاع سياه يا رقباى سياسى آمريكائيان منتشر
شده است. 3ـ اين نامه و نظائر آن بتوسط نفوذى كه رقباى سياسى آمريكا در سفارت دارند بدست
آمده و براى منظورهاى خاصى در اختيار روحانيون گذاشته شده است.
با عرض مراتب فوق اين اداره عقيده دارد، چون اين موضوع از هر لحاظ كه باشد واجد اهميت بوده و
بايستى بررسيهاى بيشترى در اين باره معمول گردد تا حقيقت مطلب روشن شود. نظر باينكه بعلت
عدم امكانات و وسائل فنى لازم اين اداره نميتواند در اينمورد اقدام ديگى بعمل آورد در صورت
تصويب تعقيب موضوع به سازمان اطلاعات و امنيت كشور محول گردد.
بشرفعرض مبارك ملوكانه رسيد و پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. شرحى به سازمان امنيت و اطلاعات نوشته شود و نظر داده
شود كه تطبيق جريان با يكى از استنباطات سه گانه فوق مستلزم تماس با مقامات سفارت آمريكا و بنحو مقتضى مى‏باشد.
26 / 11 / 43 تيمسار رياست شهربانى كل شخصا با تيمسار رياست ساواك در اينمورد مذاكره فرمودند. 28 / 11 / 43