سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني راجع به رفت و آمد اشخاص با پوشش زننده در شهرهاي شمالي كشور
موضوع : اظهارات آيت‏اللّه‏ گلپايگانى عطف به: 24008 / 321 ـ 17 / 6 / 1343

شماره : 4108 / 2 ه تاریخ 23 / 6 / 43
گيرنده : مديريت كل اداره سوم 321
فرستنده : ساواك استان دوم

در منطقه استحفاظى اين ساواك (سواحل بابلسر. نوشهر. چالوس. متل قو. رامسر) گاهى اوقات ديده شده كه اشخاصى با مايو در داخل شهر رفت و آمد مى‏نمايند كه داراى وضع زننده‏اى مى‏باشد و اين مسئله در سواحل بندرپهلوى (منطقه استحفاظى ساواك استان يكم) بيشتر ديده مى‏شود و به نظر مى‏رسد اظهارات نامبرده بالا مستند به مطالبى است كه در اين مورد در روزنامه‏هاى كيهان و اطلاعات درباره جلوگيرى از ورود زنان و مردان مايوپوش به شهر بندر پهلوى درج گرديده بود با توجه به اينكه با فرا رسيدن نيمه دوم شهريور ماه فصل دريا تمام شده است در صورت موافقت ضمن تماس با شهربانى كل كشور براى سال آينده ترتيبى اتخاذ گردد كه از حركت افراد بدون لباس در شهرهاى ساحلى جلوگيرى و ضمنا از طريق اداره بنياد پهلوى به مديران هتل‏ها (كازينو و هتل رامسر. كازينوى بابلسر) دستور داده شود كه اين موضوع را به مسافران خود تفهيم نمايند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت استان دوم. كنگرلو
9292 مذهبى
كميته مذهبى 28 / 6 / 43