سند نامه ::
 
هشدار آيت الله گلپايگاني در مورد رواج بي بندوباري در شهرهاي شمالي كشور

موضوع : آقاى گلپايگانى
گيرنده : مقامات ساواك به ترتيب سلسله
مراتب
فرستنده : بخش 321

محترما به استحضار مى‏رساند بنا بر گزارش ساواك تهران در ملاقاتى كه نامبرده بالا با سركار سرهنگ بديعى رياست ساواك قم به عمل آورده اظهار داشته دولت بايستى به وضع اشخاصى كه با مايو در كنار دريا تردد مى‏نمايند توجه بيشترى نمايد. زيرا اين گونه افراد با همان لباس زننده به داخل شهر آمده و اين ترتيب صرفنظر از جنبه مذهبى از لحاظ سياسى هم زيانهايى در بر دارد. زيرا مردم آن سامان به اين عمل خو گرفته كه همان خواسته كشور همسايه ما شوروى مى‏باشد كه سالهاست تلاش مى‏نمايد مردم ايران را نسبت به عقايد مذهبى سست نمايد. همچنين عده‏اى در اين زمينه نامه‏هائى براى اينجانب ارسال داشته و تقاضاى جلوگيرى كرده‏اند از اين رو چنانچه چند نفر از مبلغين مذهبى كه در امور سياسى مداخله ننموده‏اند به شهرستانهاى شمالى اعزام و مردم را به نحو مقتضى ارشاد نمايند از پيش‏آمدهاى احتمالى جلوگيرى خواهد شد.
با توجه به اينكه مأمورين انتظامى در مورد اشخاصى كه بر خلاف عفت عمومى اقدام مى‏نمايند وظايفى دارند كه قطعا انجام مى‏دهند و از طرفى اين قبيل امور خارج از وظايف اصلى ساواك مى‏باشد. عليهذا در صورت تصويب نامه پيوست امضاء و به ساواك تهران ارسال گردد.
تهيه كننده ـ ازغندى 8 / 6 / 43
متصدى بررسى ـ تهامى
رئيس بخش 321 ـ امينى
رئيس اداره دوم عمليات ـ نثرى 8 / 6
از نظر اينجانب : صحيح است كه اعمال برخلاف عفت عمومى از وظايف ساواك نيست ولى وقتى اين گونه اعمال احساسات طبقه مذهبى را جريحه‏دار نموده براى جلوگيرى از هرگونه عكس‏العملى از وظايف ساواك است كه اين گونه اعمال را خنثى نمايد به هر صورت بدوا مراتب به ساواك گيلان و مازندران منعكس و بررسى و بعدا گزارش تهيه شود.