سند نامه ::
 
تهيه بيوگرافي آيت الله گلپايگاني توسط ساواك

موضوع : آيت‏اله موسوى گلپايگانى عطف به 15134 / 321 ـ 13 / 4 / 43

شماره : 9639 / 20 الف تاریخ 7 / 5 / 43
گيرنده : اداره كل سوم (تيمسار رياست ساواك)
فرستنده : ساواك تهران

بدين وسيله يك نسخه بيوگرافى تكميل شده ملصق به عكس نامبرده بالا به پيوست ايفاد مى‏گردد.
رئيس ساواك تهران. مولوى
فيش تهيه شد بايگانى شود ـ 11 / 5
مذهبى ـ 9292


برگ تعرفه و بيوگرافى روحانيون

1ـ مشخصات :
نام : حاج سيد محمدرضا شهرت : موسوى گلپايگانى نام پدر : مرحوم سيد محمدباقر لقب : ــ محل تولد : قريه گوگد گلپايگان شماره شناسنامه : 21459 محل صدور : صادره از قم تاريخ تولد : 1316 قمرى محل اقامت دائم : قم
2ـ ميزان نفوذ در كشور يا شهر يا محل خود و تعداد تقريبى طرفداران : يكى از چهار نفرى است كه در قم در طراز اول روحانيون هستند به علت بى‏نظرى و رعايت مصالح مردم و مملكت مورد احترام است و اعتماد اهالى نسبت به او زياد است و در قم اشخاصى كه باطنا از وى ناراضى باشند خيلى كم است كه شامل معدودى خواص ساير روحانيون طراز اول قم است.
3ـ مسجدى كه در آن نماز مى‏گزارد. مسجد حسين‏آباد قم
4ـ قدرت بيان خوب است
5ـ آيا خودش مرجع تقليد مى‏باشد و يا از مرجع ديگرى تقليد مى‏كند. خودش مرجع است
6ـ درجات علمى و محل تحصيلات ـ تأليفات اجتهاد در علوم دينى و مرجعيت تقليد تأليفات : كتاب توضيح المقاصد و رساله علميه در فقه و مسائل دينى
7ـ روحيه و افكار و تمايلات و بستگى به دستجات مختلف سياسى و غيرسياسى در حدود يك سالى است كه معتقد شده است در امور بايستى با متانت و خونسردى و بدون سر و صدا و جنجال با دولت يا ادارات تماس گرفت و از اين رويه نيز نتيجه خوبى گرفته است و قلبا راضى است و فقط در امور مذهبى دخالت مى‏كند و از كليه احزاب دورى مى‏نمايد.
8ـ نقاط ضعف و صفات برجسته اعتقادش به مذهب بيش از ساير روحانيون طراز اول است و به همين جهت دنبال جنجال و هياهو نيست. روشنفكر است ولى چون مريدانش به اندازه او، با اطلاع نيستند مثل ساير روحانيون نمى‏تواند حقايق مطلب را بگويد و در اين صورت رقباى وى او را تخطئه خواهند كرد.
9ـ وضع زندگى و نحوه امرار معاش از دريافت وجوهات مسلمين امرار معاش مى‏كند. به طلاب علوم دينى قم هر ماه حقوق مى‏دهد. يك بيمارستان در قم بنا نموده و اكنون مشغول به كار است و در حال حاضر وضع مادى او خوب است.
10ـ ميزان اعتقاد مردم به زهد و تقواى نامبرده مردم به زهد و تقواى او بيش از سايرين اعتقاد دارند.
11ـ ميزان احترام او نسبت به قوانين و مقررات به قوانين و مقررات در يك ساله اخير احترام مى‏گذارد و از جنجال و دسيسه و اجتماع خوددارى دارد سعى مى‏كند مطالب موردنظرش كه بيشتر جنبه دينى و آرامش مملكت است از طريق مذاكرات خصوصى حل شود و تاكنون با اتخاذ اين رويه تا حد زيادى موفق شده است.
12ـ مخالفين او با ذكر مشخصات و علل مخالفت آقايان خمينى ـ شريعتمدارى ـ نجفى باطنا از مخالفين جدى او هستند زيرا به طوركلى از يك ساله گذشته حتى‏المقدور با آنها و عملياتشان قطع رابطه كرده و فقط صورت ظاهر از نظر دينى در معاشرتهاى اجبارى با آنها حفظ مى‏كند.
13ـ آخرين آدرس و شماره تلفن قم ـ كوچه عشقعلى منزل هدايتى تلفن 3577
14ـ ساير اطلاعات متفرقه با تغيير رويه‏اى كه در يك ساله اخير داده است و با توجه به اينكه روش او هم به نفع خود او و مردم و مملكت و دين بوده است در روش خود پابرجا به نظر مى‏رسد و چنانچه با تقاضاهاى او كه اغلب امكان‏پذير است كماكان توجه شود روز به روز اعتماد مردم جلب خواهد شد زيرا در حال حاضر ساير روحانيون طراز اول تظاهر مى‏كنند كه دولت با آنها خوب نيست و مردم طبعا اگر گرفتارى داشته باشند با آقاى گلپايگانى در ميان مى‏گذارند و ايشان هم تحاشى ندارد كه با دولت‏ها ارتباط دارد.