سند نامه ::
 
ملاقات با آيت الله گلپايگانى

موضوع : ملاقات با آقاى گلپايگانى
شماره : 7930 / 20 الف تاریخ 14 / 4 / 43
گيرنده: تيمسار رياست ساواك (اداره كل سوم
(بخش 321)
فرستنده : ساواك تهران

ساواك قم گزارش مى‏نمايد
در ملاقاتى كه با آقاى گلپايگانى در ساعت 1700 روز جمعه 5 / 4 / 43 بنا به دعوت ايشان در منزلش به عمل آمد مطالبى چند عنوان گرديده كه يك نسخه فتوكپى آن به پيوست ايفاد مى‏گردد. ضمنا در مورد اظهارات آقاى گلپايگانى درباره آقا سيدعلى چهل اخترانى1 و پسرانش چگونگى به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد مقرر فرمودند كه مراتب از طريق
دفتر ويژه به عرض برسد. اينك با توجه به فتوكپى گزارش پيوست خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه اقدامات حاصله را به اين ساواك اعلام دارند.
از طرف رئيس ساواك تهران. مولوى
آقاى تهامى در اين مورد گزارش عرضى تهيه فرمائيد. 15 / 4

--------------------------------

1ـ برادران چاوشى به نامهاى سيدمهدى و سيداحمد چاووشى معروف به چهل اخترانى فرزندان سيد حسين مى‏باشند.
سيدمهدى در سال 1298 شمسى و سيداحمد در سال 1307 شمسى در قم متولد شدند هر دو برادر از فعالين نهضت خونين 15 خرداد 42 مى‏باشند و به جرم شركت در آن نهضت بازداشت مى‏شوند و سپس به عنوان پيك براى بيت حضرت امام انجام وظيفه مى‏كردند. در سال 44 به نجف اشرف متوارى مى‏گردند و در آنجا اقدام به فعاليت مى‏نمايند كه گزارشهايى از ساواك در اين خصوص در پرونده آنها موجود است. آنها به اتهام شركت در حادثه 15 خرداد به صورت غيابى در سال 1348 توسط دادستانى ارتش محاكمه و سيدمهدى را محكوم مى‏نمايند.