سند نامه ::
 
ارسال فرم بيوگرافي آيت الله گلپايگاني

آيت‏اله سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى (ساكن قم)
رياست ساواك تهران تاریخ 13 / 4 / 43
اداره كل سوم شماره : 15134 / 321

بدين وسيله يك نسخه فورم بيوگرافى به پيوست ارسال مى‏گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد دو نسخه بيوگرافى ملصق به چهار قطعه عكس نامبرده بالا را تكميل و ارسال فرمايند.1
مدير كل اداره سوم. مقدم
رونوشت جهت اقدام و اعلام نتيجه به رياست ساواك قم ايفاد مى‏گردد.
رئيس بخش امور اجتماعى. افضلى 16 / 4 / 34
8189 / 20 الف
17 / 4 / 43