سند نامه ::
 
هشدار آيت الله گلپايگاني به دولت راجع به گسترش بي بندوباري در شهرهاي شمالي كشور
موضوع : ملاقات با آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 1203 / ق م تاریخ 20 / 2 / 43
گيرنده : رياست ساواك تهران

بنا به دعوت آقاى گلپايگانى اينجانب با مشاراليه ملاقات و اظهار داشتند دولت بايستى به وضع شمال و كنار دريا توجه بيشترى نمايد. در گذشته اشخاص و زنان مايوپوش فقط در دريا و كنار دريا اكتفا مى‏كردند ولى حالا شنيده مى‏شود با همان وضع زننده به شهرهاى شمال هم مى‏آيند. اين وضع جنبه دينى‏اش را كه كنار بگذاريم از لحاظ سياسى هم زيانهايى جبران‏ناپذير دارد زيرا مردم شمال و شهرستانيهايى كه به شمال مسافرت مى‏كنند با اين اوضاع خو مى‏گيرند و برايشان عادى مى‏شود همان خواسته همسايه شمالى ما يعنى كشور كمونيست شوروى است كه از سالهاى قبل تلاش مى‏نمايد مردم ايران را نسبت به عقايد مذهبى سست و بى‏بندوبار نمايد تا بتواند زودتر در ايران رخنه كند. چنانچه از اين عمل جلوگيرى شود چون هنوز وقتى هم نگذشته مردم هم تا اندازه‏اى از اين وضع ناراضى هستند و هر روز براى من نامه مى‏نويسند و سئوال مى‏كنند. لذا ممانعت اين عمل خرج و زحمتى براى دولت نخواهد داشت ولى اگر بعدها كه اكثر مردم با اوضاع و احوال كنار دريا آشنا شدند و عادت كردند جلوگيرى آن مستلزم مبارزات شديد دولت مى‏باشد. عليهذا چنانچه دولت دستوراتى در اين مورد به مراجع انتظامى شهرستانهاى شمال صادر نمايد و نيز موافقت نمايند چند نفر از مبلغين مذهبى سالم كه از گفتار سياسى خوددارى نمايند و فقط در اين باره تبليغ نمايند به شمال اعزام شوند تا از خطرات احتمالى آينده جلوگيرى شود. ضمنا اظهار داشتند چنانچه دولت زندانيانى كه به مناسبت جريانات دينى و مبارزات روحانيون در زندان هستند آزاد نمايد بسيار به موقع و به صلاح خواهد بود.

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت قم ـ ح. بديعى

محترما به عرض برسد ـ 24 / 5 / 43
رئيس ساواك استان تهران مولوى
امور اجتماعى ـ فورى به اداره كل سوم گزارش شود
25 / 5 / 42
مديريت كل اداره سوم بخش 321
ساواك قم گزارش مى‏نمايد.