سند نامه ::
 
شروع درس آيت الله گلپايگاني

موضوع : شروع درس آيت‏اللّه‏ گلپايگانى

شماره : 22844 / 333 تاریخ 12 / 6 / 42

طلابى كه از قم به تهران آمده اظهار داشته آيت‏اللّه‏ گلپايگانى از روز گذشته تدريس خويش را درحوزه علميه قم كه مدتها تعطيل
بود شروع نموده است.
يك برگ جهت اعلام چگونگى به ساواك قم ارسال گردد.
13 / 6 / 42
13114 س ت به ساواك قم فرستاده شود 14 / 6 / 42
دو نسخه