سند نامه ::
 
پخش اعلاميه علما و مراجع
موضوع : فعاليت روحانيون

شماره : د ـ 11002 / 311 تاریخ 4 / 9 / 41

ساعت 11 صبح امروز يكشنبه 4 / 9 / 41 دو نفر از بازاريان كه اعلاميه‏هاى آقايان علماء و آيت‏اله خمينى، آيت‏اله گلپايگانى، آيت‏اله شريعتمدارى، را در خيابانهاى بهارستان. شاه‏آباد. مخبرالدوله. اسلامبول به ديوارها مى‏چسبانيدند از طرف مأمورين كلانترى و به آن كلانترى تسليم گرديدند. ضمنا اوراقى كه چسبانيده شده بود از طرف محصلين مدارس از ديوارها كنده شد و پاره گرديد از شناسائى دو نفر دستگير شده اطلاعى به دست نيامد. در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود. باقرى 5 / 9