سند نامه ::
 
تلگرافات آيت الله گلپايگاني به شاه و نخست وزير راجع به تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
موضوع : پخش اعلاميه

شماره : 41 / 10814 / 15 ب 2 تاریخ 3 / 9 / 41
گيرنده : مديريت كل اداره سوم
فرستنده : ساواك خوزستان

بدين وسيله يك فقره رونوشت تلگرافات آقاى محمدرضا الموسوى گلپايگانى كه در ايستگاه بالارود به وسيله دو نفر از طلاب حوزه علميه قم پخش گرديده بوده به پيوست تقديم مى‏گردد.

رئيس ساواك استان خوزستان ـ م. خاورى

رونوشت نامه پيروى ضميمه گشت به پرونده آقاى محمدرضا الموسوى گلپايگانى ضميمه شود ـ كيانى 11 / 9 / 41
فعلاً اقدامى ندارد دادگر ـ 22 / 9 / 41