سند نامه ::
 
دستور آيت الله گلپايگاني مبني بر خاموش كردن چراغانيها در روز تولد شاه
درباره : اقدامات مضره آيت‏اله گلپايگانى

از : 316 تاریخ 13 / 9 / 48


محترما معروض مى‏دارد. ساواك قم اعلام داشته روز 5 / 8 / 48 به مناسبت ميلاد حضرت قائم (ع) طبق معمول سنواتى در بيمارستان گلپايگانى چراغانى و آذين بندى شده بود ليكن روز 4 / 8 / 48 كه مصادف با زادروز شاهنشاه آريامهر بود نامبرده بالا دستور داده چراغها را خاموش كنند.
ساواك مذكور در پايان پيشنهاد كرده به منظور تضعيف موقعيت آيت‏اله گلپايگانى ترتيبى داده شود از كار بيمارستان مشاراليه به علت عدم انجام تشريفات قانونى و كسب اجازه از وزارت بهدارى جلوگيرى شود.
نظريه
با توجه به اينكه در شرايط موجود ادامه كار بيمارستان وجهه‏اى براى گلپايگانى و ايادى او كسب نمى‏نمايد و از طرفى جلوگيرى از فعاليت آن نيز مستمسكى به دست او خواهد داد در صورت تصويب فعلاً از هرگونه اقدام حادى در اين زمينه جلوگيرى گردد.
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ ثابتى
طباطبايى 10 / 9 / 48