سند نامه ::
 
... همه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند