سند نامه ::
 
موضعگيري شديد آيت الله گلپايگاني در مقابل خريد سهام بانك صادرات توسط يك بهائي
موضوع : نظر آيت‏اله گلپايگانى دربارهبانك صادرات پيرو 6085 / 21 ـ 26 / 9 / 36

از : 21 ه تاریخ 26 / 9 / 56
به : 312 شماره : 6086 / 21

ساعت 1100 روز 24 / 9 / 36 سيدمهدى گلپايگانى را در مجلس روضه آقاى گلپايگانى ملاقات كردم نامبرده اظهار داشت كه هژبر يزدانى بهائى است و اخيرا 50 سهم از سهام بانك صادرات را خريدارى كرده است و جريان به اطلاع پدرم رسيده و برايشان هم ثابت شده كه هژبر يزدانى بهائى ميباشد لذا فرموده‏اند هژبر يزدانى تا روز 11 محرم مجال دارد يا اسلام بياورد يا سهام خريدارى كرده را به بانك برگرداند و در غير اينصورت حكم ميكنم كه معامله با اين بانك حرام است سيدمهدى افزود هژبر تا بحال در بانك ايران و امريكا هم سرمايه گذارى كرده و كارخانه قند شازند اراك را هم خريدارى نموده است.
نظريه شنبه ـ نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه ـ مفاد گزارش صحيح است سيدمهدى گلپايگانى از كليه اقدامات گلپايگانى با خبر است و فعلاً گلپايگانى هيچگونه اقدامى را بدون نظر وى انجام نميدهد. شراره
نظريه دوشنبه : بطوريكه اطلاع حاصل شده پس از خريدارى سهام بانك صادرات بوسيله هژبر يزدانى عده‏اى از بازاريان و تجار تهران و قم حدود بيست ميليون تومان از پولهاى موجود خود را از بانك صادرات خارج نموده‏اند. پارسا
نظريه سه‏شنبه : مفاد گزارش مورد تأييد بوده همانطور كه در گزارش شماره پيروى بعرض رسيد چنانچه اقدامى بر تحريم كردن بانك صادرات بشود اكثر آيات و تجار متعصب ايران از وى تبعيت خواهند نمود. رهبر
9292 بايگانى شود. روحانى 10 / 10 / 36