سند نامه ::
 
توصيه به وعاظ در مورد شيعيان لبنان
موضوع : اقدامات آيت‏اله گلپايگانى

رونوشت گزارش خبر شماره 6533 / 21 ـ منبع 9857 تاریخ 25 / 10 / 54


روز 21 / 10 / 54 (تاسوعا) دستجات و هيئتهاى مذهبى مرتبا بمنزل گلپايگانى ميآمدند و وعاظ و منبريها حضور داشتند. گلپايگانى يك يك وعاظ را نزد خود ميخواند و با آنها بصورت نجوا مطالبى ميگفت. بعدا مشخص شد كه ايشان به منبريها گفته است طبق اطلاعى كه بمن رسيده مسلمين و شيعيان لبنان در محاصره مسيحيان هستند و بوسيله آنان قتل‏عام ميشوند شماها در منبر براى نجات آنان دعا كنيد لذا ساعت 1100 همانروز شيخ حسين حيدرى كاشانى منبر رفت و اظهار داشت بنا باطلاعى كه به آقاى گلپايگانى رسيده مسلمين لبنان در محاصره مسيحيها و اسرائيل هستند و افزود در حاليكه 800 ميليون مسلمان در دنيا ميباشند ولى هيچكدام بيارى مسلمانان لبنان برنخواسته‏اند اما دولتهاى عرب كنفرانس تشكيل ميدهند كه خليج فارس را خليج عربى بنامند. آخر همت كجا رفته و پيرامون مطلب مقدارى صحبت كرد و مسلمين جهان را از اين نظر مورد سرزنش قرار داد.
روز 22 / 10 / 54 (عاشورا) جمعيت كثيرى در منزل گلپايگانى حضور داشتند دستجات عزادارى مرتبا ميآيند و گلپايگانى نيز حضور داشت سيد محمد چاوشى معروف به حاج آقامحمد دستمالچى منبر رفت و اظهار داشت روز گذشته حضرت آيت‏اله گلپايگانى بنده را احضار كردند و ضمن ابراز تأسف و ناراحتى فرمودند شيعيان لبنان در محاصره مسيحيها قرار دارند بطوريكه دسته‏دسته مسلمانان بدست مسيحيها گرفتار شده و مورد زجر و شكنجه قرار ميگيرند و بعد كشته ميشوند و از نظر غذا و دار و سخت در مضيقه قرار دارند لذا آقا فرمودند اعلام كنم هر كس بخواهد با آنها كمك مادى بكند من بابت سهم امام قبول ميكنم حال شماها خدمت ايشان برويد و بهر نحوى كه ميدانيد كمك كنيد. چون ايشان بابت سهم قبول ميكنند.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : مفاد گزارش صحيح است.
نظريه دوشنبه : مفاد گزارش صحت دارد مقرر فرمائيد بشماره 1163 / 21 ه ـ 15 / 10 / 54 مراجعه فرمايند.
نظريه سه‏شنبه : متن گزارش خبر مورد تاييد بوده چگونگى سخنرانى وعاظ در منابر منزل گلپايگانى طى نامه شماره 631 / 21 ه ـ 28 / 10 / 54 باستحضار رسيد و لازم به توضيح است كه وسيله عوامل و امكانات موجود در جريان جمع‏آورى احتمالى وجوه جهت مسلمانان لبنان بوده چگونگى بموقع باستحضار خواهد رسيد.
اصل در پرونده كلاسه 161133 است.
در پرونده كلاسه 9292 بايگانى شود.
11 / 12 / 54 وثوقى