سند نامه ::
 
تحريم حزب رستاخيز
موضوع: تحريم شركت در حزب رستاخيز ملى از جانب گلپايگانى

از : 21 تاریخ 9 / 1 / 54
به : 312 شماره : 901 / 21


پس از تشكيل حزب رستاخيز ملى اطرافيان گلپايگانى تا مدتى بطور مخفى با شركت در حزب مذكور مخالفت كرده و ميگفتند (آقا راضى نيست كسى در اين حزب ثبت نام كند) ولى اكنون خود گلپايگانى و اطرافيان وى صريحا در جواب هر سائلى اظهار ميدارند كه شركت در اين حزب جايز نيست اما شريعتمدارى هنوز رسما ثبت نام در حزب را تحريم نكرده ولى با كلماتى از قبيل (ثبت نام در حزب رستاخيز اجبارى نيست. اگر با ما كارى نداشته باشند ما با آنها كارى نداريم. هنوز كه با ما كارى ندارند) پاسخ سئوال‏كنندگان را در مورد ثبت نام در حزب ميدهد.
نظريه شنبه ــ نظرى ندارد
نظريه يكشنبه ــ مفاد گزارش صحيح و مورد تأييد است. آيات بطوركلى با ثبت نام در حزب رستاخيز ملى موافق نيستند منتهى گلپايگانى علنا مخالفت ميكند ولى شريعتمدارى بطور ضمنى و تلويحى و جانب احتياط را از دست نميدهد.
نظريه دو شنبه ــ گلپايگانى با اين اقدام مخالفت خود را كاملاً بر ملا ساخته است. پارسا
نظريه سه شنبه ــ گلپايگانى بمنظور رفع اتهام وابستگى بدستگاه در اين قبيل موارد شديدتر از ساير آيات عمل مينمايد.
در بولتن روز 17 / 1 / 54 درج شد.
9292 بايگانى شود. 8 / 1 / 54