سند نامه ::
 
تحكيم قلوب طلاب در مقابل تبعيد و زندان
تعطيل شدن درس آيت‏اله گلپايگانى

[شماره :] 1006 تاریخ 29 / 3 / 53

صبح روز 29 / 3 / 1353 آيت‏اله گلپايگانى در جلسه درس طلاب ضمن اعلام تعطيلات تابستانى، اظهار داشته است :
«روحانيونى كه اين لباس را قبول كرده‏اند، چنانچه تبعيد يا زندانى هم شوند، چون ناشر احكام الهى هستند بايستى ناراحت و ناراضى نباشند.»
ارزيابى : اظهار مطلب صحت دارد.
گيرنده : دفتر ويژه اطلاعات.
اداره يكم
9292 بايگانى شود
2 / 4 / 53
قبلاً مراتب در بولتن درج شده است.
وثوقى 312