سند نامه ::
 
تلگرام آيت الله گلپايگاني به روساي مجلسين سنا و شوراي ملي راجع به تصويب لايحه حمايت خانواده
قم ـ تهران
بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

رياست مجلس سنا رونوشت رياست محترم مجلس شوراى ملى تهران به عرض مى‏رساند. گرچه در موضوع طرحى كه به نام حمايت خانواده از طرف دولت به مجلس تقديم شده قبلاً به رئيس محترم دولت موارد خلاف شرع آن را تذكر داده و بعد هم با عرايضى كه وسيله جناب آقاى هيراد حضور مبارك اعليحضرت همايونى درباره مخالفت اين طرح در مواردى با شرع انور عرض شده است و با توجه مخصوص ذات ملوكانه به جهات اميدوارم به دولت دستور استرداد طرح و يا اصلاح آن را به نحوى كه با موازين شرعيه مطابقت داشته باشد صادر فرموده باشند. ولى چون در بعضى جرايد ملاحظه شد كه در كميسيون دادگسترى مجلس شوراى ملى تصويب شده لذا بر حسب وظيفه شرعيه لازم دانستم آقايان نمايندگان محترم مجلسين را كه تصديق دارند هر قانونى بر خلاف دستور شرع مطهر فرضا تصويب شود قانونيت ندارد و با تصديق به اينكه تنها مرجع صلاحيت‏دار براى تشخيص موافقت يا مخالفت با اسلام علماء اعلام مى‏باشند به وسيله جنابعالى متوجه نمايم كه اين طرح در مواردى برخلاف شرع انور و در بعضى موارد بر خلاف صريح قرآن مجيد است كه به وسيله نامه انشاءاله ارسال و اميد است با توجه به مراتب منظوره از تصويب اين طرح خوددارى و يا به نحوى كه با موازين شرعيه مطابق باشد اصلاح و رفع نگرانى ملت مسلمان را بنمايند.
به تاريخ محرم 1387 مطابق 26 فروردين 1346 ـ محمدرضا الموسوى الگلپايگانى.