سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : هر قانونى كه بر خلاف دستور شرع تصويب شود قانونيت ندارد
تلگرام
از : قم تاریخ 26 / 1 / 46
شماره : 144 / 21

مديريت كل اداره سوم 316 روز جارى آقاى گلپايگانى تلگرافى به عنوان رؤساى مجلسين سنا و شورا به طهران مخابره و اعلام كرده درباره موارد خلاف شرع لايحه حمايت خانواده قبلاً وسيله آقاى هيراد مراتب را حضور شاهنشاه آريامهر و رئيس دولت معروض ولى اخيرا در جرايد مشاهده شده كه لايحه در كميسيون دادگسترى مجلس شوراى ملى تصويب شده وى اضافه كرده هر قانونى كه بر خلاف دستور شرع تصويب شود قانونيت ندارد و تنها مرجع صلاحيت‏دار علماء هستند لذا از آقايان رؤساى مجلسين خواسته شده كه از تصويب آن خوددارى و يا به نحوى كه با موازين شرع مطابق باشد اصلاح و رفع نگرانى ملت مسلمان را بنمايند.
رونوشت تلگراف با پيك تقديم خواهد شد.
مهران.
به آقايان تفهيم شود اين قبيل تلگرافات به جز آنكه از اعتبار و حيثيت آقايان بكاهد نتيجه ديگرى ندارد و انتظار نمى‏رفت آقايان علماء كه تحت تأثير اطرافيان بى‏سواد خود قرار گيرند دنياى امروز قبول نمى‏كند كه يك مرد بتواند چند زن رسمى و 99 زن متعه بگيرد.
سپهبد نصيرى.
پى‏نوشت اين تلگراف در ساعت 815ـ 27 / 1 / 46 تلفنى جهة جناب سرهنگ ليقوانى قرائت شد.