سند نامه ::
 
جزوه «حكومت اسلامي»
موضوع : جزوه حكومت اسلامي
به: 312 شماره: 20838 / ه‍ 12
از: 20 ﻫ 12 تاریخ 9 / 8 / 53

گفته مي‌شود تعداد زيادي جزوه مزبور در كتابخانه مسجد جامع واقع در بازار تهران مخفي شده و به افراد مورد اعتماد داده مي‌شود.
نظريه يكشنبه: احتمالاً خبر صحت دارد. نتيجه اقدامات متعاقباً به عرض خواهد رسيد. ارونه
نظريه سه‌شنبه: نظريه يكشنبه مورد تأييد است. برليان
دايره عمليات: آقاي باقري
چنانچه خبر صحت دارد به نحو مقتضي و با همكاري مسئولين كتابخانه نسبت به جمع‌آوري مدارك مضره اقدام شود. 13 / 8

1. كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامي: فكر تأسيس حكومت اسلامي در انديشه امام خميني (ره) و پيروانش در مقابل نظام ستم‌شاهي پهلوي در كنار لزوم ارائه يك فلسفه سياسي در مقابل فلسفه سياسي نظام حاكم، سبب شد تا از سوي حضرت امام خميني (ره) در اول بهمن سال 1348، در اثناي بحث فقهي موضوع ولايت فقيه محور تدريس قرار گيرد. در اين درس بود كه فرمود: برتمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماي روحاني و طلاب حوزه‌هاي علميه اسلامي واجب است كه عليه سم‌پاشي‌هاي دشمنان اسلام، به هر وسيله ممكن، قيام كنند، تا اين كه بر همگان آشكار شود كه اسلام براي اقامه حكومتي عدل‌گستر آمده است. انتشار اين دروس در قالب كتاب ولايت فقيه و يا حكومت اسلامي و يا عناوين ديگر مبارزات را وارد مرحله جديدي كرد و در سطح وسيع‌تر تحول عميقي در حوزه انديشه سياسي اسلام به وجود آورد و زمينه را براي طرح‌هاي گوناگون در ابعاد مختلف حكومتي فراهم آورد. در مورد لزوم برپايي حكومت اسلامي متذكر شده بودند كه: احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و لازم‌الاجرا است... اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي‌كند كه اعتبار و سياست اين احكام را تضمين كرده، عهده‌دار اجراي آن‌ها شود، چه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان‌پذير نيست. درباره اهداف حكومت فرموده‌اند: لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي‌ترين امور است، بي‌آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد و نتيجه مي‌گيرند كه: پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل، واجب كفايي است. و بدين‌گونه بود كه در انديشه امام (ره) فقها مكلف بودند براي تحصيل حكومت تلاش كنند و البته اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند. در مقابل انديشه سياسي حضرت امام (ره) كه با قيام 15 خرداد زمينه‌هاي فراگير شدن آن فراهم شده بود، رژيم غيرقانوني پهلوي، با توسل به انواع و اقسام راه‌ها و حيله‌ها، در صدد حفظ سلطنت خويش بود. تأسيس و تقويت ساواك، گسترش واحدهاي پليسي و اطلاعاتي، وابستگي هر چه بيشتر به آمريكا، عوام‌فريبي و اتكاء بر ناسيوناليسم افراطي از اهم اين شيوه‌ها بود. در همين حال و هوا بود كه جشن‌هاي 2500 ساله را برگزار كرد و تاريخ هجري را به تاريخ شاهنشاهي برگرداند. (رك: كيهان انديشه،‌ شماره 24، صفحه 16 تا 24 و شئون و اختيارات ولي فقيه ـ ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع ـ امام خميني (ره) صفحه 20، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)