سند نامه ::
 
باز خود را به خواب ميزنند
موضوع: سخنراني سيداحمد حسيني در مسجد شيخ غلامحسين جعفري (مسجد جامع‌)
به: 316 شماره: 17981 / 20 ه‍3
از: 20 ﻫ 3 تاریخ 14 / 7 / 49

نامبرده بالا در ساعت 1300 روز 11 / 8 / 49 در مسجد جامع منبر رفت و درباره بي‌بند و باري صحبت كرد و ضمن گفتار خود اظهار داشت اگر در اجتماعي بي‌بند و باري باشد آن اجتماع سقوط مي‌كند. اگر در اجتماعي حجاب و عفت و ناموس‌پرستي نباشد رو به فنا خواهد رفت‌. شخص محترمي مي‌گفت در اجتماع ما دو دسته هستند يكي در خواب واقعي و ديگري بيدار است ولي خود را به خواب زده است آن كس كه در خواب واقعي مي‌باشد مي‌توان بيدارش كرد و آن‌هايي كه خود را به خواب زده‌اند بيدار نمي‌شوند يعني هر چه آن‌ها را بيدار كنيد باز خود را به خواب مي‌زنند و هر چه بگويم شراب‌خواري ـ بي‌عفتي ـ بي‌حجابي ـ ظلم و ستم ـ زورگويي ـ بي‌بند و باري در اجتماع بد است آن دسته كه خود را به خواب زده‌اند به حرف‌هاي ما توجه ندارند. در پايان اشعاري خواند كه معني آن اين بود از خوبي چه بدي ديدي كه ظلم و ستم مي‌كني. آيا مي‌دانيد ظلم و ستم كردن موجب از بين رفتن تشكيلات است. سخنراني مشاراليه در ساعت 1400 خاتمه يافت‌. عده شركت‌كننده در حدود 250 نفر بودند.
نظريه شنبه : شنبه نظري ندارد.
نظريه يكشنبه : يكشنبه نظري ندارد. ايادي
نظريه چهارشنبه : نظري ندارد. نگهبان
بخش 3 پهلوان 13 / 8 / 49
‌اداره كل سوم 13 / 8 / 49