سند نامه ::
 
استحقاق اين مقام ها را ندارند
موضوع: شيخ محمود صالحي
به: 316 شماره: 37482 / 20ه‍ 3
از: 20 ﻫ 3 تاریخ 30 / 10 / 47

نامبرده بالا در تاريخ 26 / 10 در مسجد جامع گرمخانه به منبر رفته و درباره ظهور امام زمان صحبت كرد و اشاره به بيدادگري‌هاي اين زمان مخصوصاً در ايران نمود و اظهار داشت عدالت يعني: جعل الشي‌ء في موضعه قرار دادن هر چيز در جاي خود و خلاف آن ظلم و جور و بي‌عدالتي است مثلاً امروز تغييراتي در لباس خانم‌ها داده شده و بيشتر بدنشان عريان است و اين ظلم است و نيز كساني كه امروز روي كار آمده و امور را به دست گرفته‌اند ظلم است چون استحقاق اين مقام‌ها را ندارند، نامبرده اضافه نمود حضرت موسي با لباس چوپاني توانست فرعون و فرعونيان را سركوب كند، امروزه هم بعضي از علماي پخته و زيرك و كاردان هستند و اگر كوچك‌ترين خلافي در مملكت اسلامي رخ دهد اطلاع پيدا خواهند نمود، حضرت موسي هم همين طور بود، خلاصه موسي با كمال شهامت هدف خود را دنبال كرد و پيش برد گرچه گاهي به حسب ظاهر در برابر فرعون احتمال مي‌داد شكست بخورد ولي خدا به آن حضرت نويد مي‌داد كه موسي من با تو هستم‌، نامبرده افزود حضرت امام موسي همين قدرت الهي را به كار برد و دستگاه ظلم را منكوب كرد اما طرف امام موسي خيلي سياست داشت هميشه در مقابل مردم امام را جلو خود مي‌انداخت و به امام احترام مي‌گذارد ولي در باطن به خون امام تشنه بود به هر حال امام با قدرت الهي توانست يكي از ... دستگاه ظالم عصر خود را نابود كند، در اين جا با لحن تركي گفت بابا ... گيدي جهنم‌.
نظريه منبع : منظور نامبرده از بيان جمله تركي قتل منصور نخست‌وزير بود.
به اين پرونده 15723 ضميمه شود