سند نامه ::
 
چرا بايد ظهر ماه رمضان به سربازان ناهار بدهند ؟!
موضوع: شيخ علي‌اصغر مرواريد
به: 316 شماره: 33762 / 20ه‍ 3
از: 20ه‍ 3 تاریخ 28 / 9 / 47

نامبرده بالا از ساعت 1500 روز 21 / 9 در شبستان چهل‌ستون مسجد جامع به منبر رفت و پيرامون صفات حضرت علي عليه‌السلام صحبت و اظهار داشت علي كه شما مي‌شناسيد هم شمشير‌كش و هم مقدس و هم اهل مسجد بود او سياست داشته هم در مسجد بوده و هم در خانه هم جنگي و هم خونسرد. او در برابر يتيمان و بينوايان چنان متأثر مي‌شد كه اراده خود را از دست مي‌داد و گريه مي‌كرد ولي در مقابل دشمنان اسلام سخت ناراحت مي‌شد و دست به شمشير مي‌كشيد. سپس اشاره به مقالات و جرايد گفت چرا بايد در يك مملكت اسلامي ظهر ماه رمضان به سربازان ناهار بدهند؟ چرا برنامه ادارات در يك كشور اسلامي تا دو بعدازظهر يكسره مي‌باشد كه كارمندان دولت به نماز جماعت نرسند. سخنان وي در ساعت 1645 پايان يافت. ضمناً جلسه سخنراني در شبستان چهل‌ستون مسجد جامع از طرف حاج سعيد تهراني منعقد و عده شركت‌كننده در حدود پانصد نفر بود. نادري
به پرونده كلاسه 9191 ضميمه و بايگاني شود.
26 / 9 / 47