سند نامه ::
 
جنگ با خدا است
موضوع: شيخ‌ علي‌اصغر مرواريد
به: 316 شماره: 33190 / 20 ﻫ‍3
از: 20 ﻫ 3 تاریخ 7 / 9 / 47


نامبرده بالا ساعت 1300 روز 4 / 9 در چهل‌ستون مسجد جامع به منبر رفته و ضمن گفتار خود اظهار داشت ما را آزاد بگذاريد هر چه مي‌خواهيم بگوييم زيرا به نفع تاج و تخت شما است. دستورات اسلام را لغو كردن و قانون‌هاي جديد وضع كردن جنگ با خدا است. گفتار مشاراليه در ساعت 1430 خاتمه يافت. عده شركت‌كننده در حدود 200 نفر بودند.
آقاي صالحي
1ـ اطلاعيه جهت شهرباني كل كشور تهيه شود.
2ـ از نامبرده مراقبت شود. 9 / 9