سند نامه ::
 
شعار زنده باد خميني
موضوع: روحانيون
[شماره:] 43539 / 321 تاریخ 14 / 11 / 42

بعدازظهر روز 11 / 11 / 42 شيخ مرواريد واعظ براي سخنراني مذهبي در مسجد جمعه تهران بالاي منبر رفته ابتدا توسط چند نفر (عده حضار در حدود 4 هزار نفر بوده كه بين آنها از بازاريان و دانشجويان طرفدار جبهه ملي نيز وجود داشته‌اند) شعار زنده باد خميني داده شده و بعد به وسيله بلندگو اعلام شده كه كسي شعار ندهد.
بعد شيخ مرواريد ضمن صحبت درباره بي‌عدالتي‌هايي كه صورت مي‌گيرد بحث كرده و گفته در كشوري كه داخل خانه اشخاص مي‌ريزند و در حضور زن و بچه و ناموس مردم حرفهاي ركيك مي‌زنند و صدمه به آنها وارد مي‌سازند بايد به خداوند پناه برد و بس، و مردم بايد در پناه مكتب اسلام اتحاد خود را محكم سازند و در اين مملكت از رفتن مردم به دانشگاه و فراگرفتن علم جلوگيري مي‌شود. نامبرده ضمن تعريف از فلسفي به حضار تأكيد نموده از كتابهاي مشاراليه كه چاپ و در مسجد جمعه هم آورده شده خريداري كنند.
گيرندگان : رياست ساواك تهران
رونوشت شد. 16 / 11 / 42

* شماره: 884 / 322 اداره دوم عمليات - تاريخ: 12 / 11 / 42 ـ موضوع: روحانيون
بعدازظهر روز گذشته موقعي كه مرواريد واعظ براي سخنراني مذهبي در مسجد جامع تهران بالاي منبر رفته ابتدا توسط چند نفر (عده حضار در حدود 4 هزار نفر بوده كه بين آنها از بازاريان و دانشجويان طرفداران جبهه ملي نيز وجود داشته‌اند) شعار زنده باد خميني داده شده و بعد به وسيله بلندگو اعلام شده كه كسي شعار ندهد. بعد مرواريد ضمن صحبت درباره بي‌عدالتي‌هايي كه صورت مي‌گيرد بحث كرده و گفته در كشوري كه داخل خانه اشخاص مي‌ريزند و در حضور زن و بچه و ناموس مردم حرفهاي ركيك مي‌زنند و صدمه به آنها وارد مي‌سازند بايد به خداوند پناه برد و بس. (ناطق در اين موقع شروع به گريه كرد و حضار را تحت‌تأثير قرار داد) و مردم بايد در پناه مكتب اسلام اتحاد خود را محكم سازند و در اين مملكت از رفتن مردم به دانشگاه و فراگرفتن علم جلوگيري مي‌شود. نامبرده ضمن اشاره به بي‌سوادي مأمورين دولتي افزود در گرفتاري اخيري كه در قم براي من پيش آمده بود در خود دستگاه بر سر اين موضوع بحث بود كه مأمور گزارش‌دهنده كلمه تهديد را به جاي تحريك نوشته بود. مرواريد هم‌چنين ضمن تعريف از فلسفي به حضار تأكيد نموده از كتاب‌هاي نامبرده كه چاپ و در مسجد جمعه هم آورده شده خريداري كنند.