سند نامه ::
 
آزادي بيان !
موضوع: اجتماع در مسجد جامع

شماره: 6495 تاریخ 9 / 11 / 42

طبق اطلاع واصله ساعت 1430 روز 8 / 11 / 42 در حدود دو هزار نفر در مسجد جامع اجتماع و آقاي شيخ مرواريد ضمن سخنراني در منبر اظهار داشته حكومت اسلام بايد به مسلمان آزادي بيان، قلم و عقايد بدهد نه آن كه در كشور 20 ميليوني كسي را جرئت حرف زدن نباشد. جرايد نتوانند درد مردم را در روزنامه‌اش بنويسند در اين كشور فقط دو روزنامه وجود دارد كه بنا به ميل و دستورات به دروغ چيزي مي‌نويسند. رفقا به من مي‌گويند آقا به خودت رحم كن جلو زبانت را بگير شما را هم زنداني مي‌كنند. مگر من چه مي‌گويم، من اهل منطق هستم مگر خون من از حضرت آيت‌الله خميني رنگين‌تر است (در اين موقع حاضران مسجد صلوات فرستادند) شيخ مرواريد گفت: رفقا تظاهر نكنيد، اهل منطق باشيد، در قلب خود دعا كنيد كه راه نجاتي براي عالم روحانيت باشد. در كشور اسلامي چرا بايد مرجع تقليد مردي كه هزاران كتاب اخلاق نوشته،1چهار هزار طلبه درس داده در گوشه زنداني به سر ببرد. ما چطور مي‌توانيم در برابر خارجي‌ها سر بلند كنيم، چطور ممكن است دولتي با ملتش سر ستيز داشته باشد، چطور ممكن است ملتي با دولتش نافرماني كند، اين چه وضعي است به وجود آمده؛ قبل از جريانات اخير مگر حضرت آيت‌الله خميني چه كرده بود كه گرفتار گرديد جز آن كه به راه نصيحت و دلالت رفتار كرد.
در پرونده نامبرده شيخ اصغر مرواريد بايگاني شود. صابري 28 / 11 / 42 مذهبي 10 / 11

1. نوشتن هزاران كتاب اخلاق به وسيله امام خميني (ره) صحيح نيست و بيان چنين مطلبي از طرف آقاي مرواريد بعيد به ‌نظر مي‌رسد.