سند نامه ::
 
يادداشت ادارى
يادداشت ادارى
تاریخ 13 / 9 / 1339
فرستنده : بخش قضائى
گيرنده : رياست بخش 2
رساله‏هائى كه متضمن سخنرانى آقاى شيخ مرتضى مطهرى ميباشد و همچنين پرونده مشاراليه مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و بشرح زير در مورد آن اظهار نظر ميگردد :
1ـ در دو رساله چاپ شده كه در انجمن ماهيانه دينى ايراد گرديده مطالب برخلاف مصالح عمومى كشور مشاهده نمى‏شود و عقيده‏مند است كه چاپ و انتشار آن اشكالى ندارد با اين توضيح كه يك نسخه از جزوات مذكور قبل از انتشار جهت بررسى ارائه شود.
2ـ در پرونده آقاى مطهرى اطلاعيه‏اى موجود است كه در منزل على بابائى درباره اوضاع كشور سخنرانى كرده و باستناد دستورات حضرت رسول اكرم(ص) اظهار عقيده نموده كه مقررات كشور و فرهنگ بايد بموازات شرع مبين اسلام اجرا شود و اضافه نموده بيگانگان بر ايران حكمفرمائى مينمايند و چرخ اصلى مملكت در دست بيگانگان است كه در اينمورد نيز عقيده دارد:
الف ـ بنحو مقتضى به شخص مذكور يادآورى شود كه در سخنرانيها مواظب گفتار خود باشد.
ب ـ به مأمورين مربوطه آموزش داده شود كه رفتار و گفتار وى را تحت مراقبت قرار داده و در صورتيكه در ضمن سخنرانى مطالبى برخلاف مصالح عمومى بيان نمود گزارش دهند تا تحت تعقيب قانونى قرار گيرد.
ج ـ با توجه به گزارش موجوده در پرونده چنانچه اين قبيل مبليغين تحت هدايت و رهبرى قرار گيرند امكان استفاده تبليغاتى بحد كافى از آنان مقدور خواهد بود.
از طرف رئيس اداره سوم. دكتر فروزين 13 / 9 / 39
محترما به عرض مى‏رساند كه هر نوع مقرر فرمايند اجرا شود.
13 / 9 / 39