سند نامه ::
 
یک گزارش
گزارش درباره: شيخ مرتضى مطهرى واعظ1
از:316 تاریخ 26 / 2 / 49
بدنبال كشف يك شبكه براندازى و اقارير متهمين دستگير شده يكى از اين افراد بنام اسداللّه‏ لاجوردى2 كه در جريان قتل مرحوم منصور نخست‏وزير سابق دخالت داشته و محكوميت حاصل كرده اعتراف نموده بوسيله شيخ مرتضى مطهرى با شخصى بنام شيخ حسن نصيرى آشنا و بوسيله شخص اخيرالذكر كه يكدستگاه ماشين استنسيل در اختيار دارد اعلاميه «گامى ديگر در راه تشديد غارتگرى» و بامضاء مردم مبارز ايران را چاپ نموده است. بمنظور دستگيرى شيخ حسن نصيرى اقدامات لازم بعمل آمد لكن با توجه باينكه لاجوردى از محل سكونت و كار وى بى‏اطلاع ميباشد لزوما در ساعت 00:18 روز 25 / 2 / 49 رئيس بخش 3 ساواك تهران در معيت يكى از كارمندان بخش 316 از حسينيه ارشاد كه محل تردد مطهرى ميباشد مراقبت و پس از رؤيت مطهرى در منطقه‏اى خلوت خود را بعنوان نماينده تيمسار مديريت كل بوى معرفى و در كمال نزاكت از مشاراليه دعوت گرديد كه جهت انجام پاره اى مذاكرات همراه آنان بساواك بيايد لكن مشاراليه ضمن استنكاف از اين دستور اظهار داشته منحصرا مأمورين انتظامى ويرا ميتوانند جلب نمايند كه باو پاسخ داده شد منظور جلب وى نميباشد بلكه انجام مصاحبه اى است كه در محيط كاملاً دوستان انجام خواهد شد معهذا نامبرده از آمدن خوددارى نموده كه دو نفر كارمندان ساواك بلافاصله محل را ترك نموده‏اند. توضيح آنكه در ساعت 30:7 صبح روز جارى تلفنى با منزل وى تماس حاصل گرديد لكن در منزل حضور نداشت و در ساعت 00:8 مطهرى تلفنى با بخش 316 تماس گرفته و دعوت گرديد كه بساختمان شماره 6 مراجعه نمايد.
با عرض اينكه پس از حضور وى در ساختمان شماره 6 از مشاراليه تحقيقات لازم بعمل خواهد آمد و در صورت خوددارى از بيان حقايق ناگزير بمنظور مواجهه با لاجوردى بزندان قزل قلعه هدايت خواهد شد مراتب استحضارا معروض گرديد.
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ جوان.
ثابتى. 26 / 2 / 49


1ـ به علت اينكه ساواك نتوانسته است از طريق شهيد لاجوردى به آقاى حسن نصيرى دسترسى پيدا كند براى شناسائى وى به سراغ آيت‏اللّه‏ شهيد مطهرى رفته است كه با پاسخ دندان شكن استاد مطهرى مواجه گرديده است.

2ـ شهيد اسداللّه‏ لاجوردى در سال 1314 ه.ق در تهران به دنيا آمد. وى تحصيلات دروس رسمى و حوزوى را همزمان آغاز كرد و بعدها براى كسب معاش در بازار تهران مشغول به كار شد. شهيد لاجوردى در اوايل دهه چهل به عضويت شوراى مركزى جمعيتهاى مؤتلفه اسلامى درآمد و در سال 1343 بدليل مرتبط بودن با اعدام انقلابى حسنعلى منصور دستگير شد و دو سال به زندان افتاد. ايشان در سال 1348 بار ديگر دستگير شد و شكنجه‏هاى فراوانى ديد. وى از عوامل اصلى انفجار دفتر هواپيمايى اسرائيل بود. آخرين بار در سال 1353 دستگير و به 18 سال زندان محكوم شد. وى با پيروزى انقلاب اسلامى از زندان آزاد شد. اولين سمت شهيد لاجوردى در نظام جمهورى اسلامى، دادستان انقلاب اسلامى تهران بود. ايشان همچنين سالها رياست سازمان زندانهاى كشور را بر عهده داشت. شهيد لاجوردى در تاريخ اول شهريور ماه سال 1377 هنگام عزيمت با دوچرخه به مغازه محل كارش در بازار تهران توسط منافقين به شهادت رسيد. (ر.ك: شهيد اسداللّه‏ لاجوردى بروايت اسناد ساواك، تهران، 1377، مركز بررسى اسناد تاريخى)