سند نامه ::
 
هيچ قانونى جاى دين را پر نمي كند
موضوع: حاج شيخ مرتضى مطهرى پيرو : 311 / 15 ـ ه ـ 27 / 2 / 48
از: 15 ه تاریخ 17 / 3 / 48
به: 316 شماره: 501 / 15 ه
بمناسبت ميلاد مسعود حضرت پيغمبر(ص) نامبرده بالا بدعوت شيخ مهدى قاضى به خرم‏آباد وارد و در منزل شخص اخير اقامت و شب اول از ساعت 30:21 الى 30:22 در مسجد سلطانى (كماليه) در مورد شخصيت پيغمبر اكرم بياناتى ايراد و در شب دوم در مسجد صاحب‏الزمان مطالبى درباره لزوم ديندارى ايراد و اظهار داشت هيچ قانونى جاى دين را پر نميكند.
مجامع حقوق بشر و مجامع بين‏المللى بعلت اينكه روى مبانى دينى نمى‏باشند وزير نفوذ دولتها هستند نتوانسته‏اند كارى از پيش ببرند مشاراليه بعد از ظهر روز 14 / 3 / 48 از خرم‏آباد خارج گرديد.
نظريه منبع : طبق اعلام قبلى حوزه علميه خرم‏آباد عده زيادى براى استماع بيانات شيخ مرتضى مطهرى در مسجد حاضر مى‏شدند و ضمنا عده زيادى از جمله كليه طلاب دينى در منزل شيخ مهدى قاضى از وى ديدن نمودند.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش فوق صحيح به نظر مى‏رسد.
نظريه رئيس ساواك : نظريه رهبر عمليات مورد تائيد است.
آقاى كاشى بهره‏بردارى شد
19 / 2
اصل در پرونده شيخ مهدى قاضى بايگانى است.
در پرونده شيخ مرتضى مطهرى بايگانى شد. 31 / 3