سند نامه ::
 
نفی تقلید کورکورانه
موضوع : سخنرانى شيخ مرتضى مطهرى
از : 20 ه 12 تاریخ 17 / 3 / 54
به : 312 شماره : 26595 / 20ه12
در ساعت 30:20 روز 5 / 3 / 54 نامبرده بالا ضمن سخنرانى يك ساعته خود در مسجد جامع نارمك مطالب زير را عنوان كرد: اسلام تقليد كوركورانه را محكوم مى‏كند اعم از اينكه به قول امروزيها سنت گرائى و يا نوگرائى باشد زيرا در مورد اول عده‏اى از مردم سنتى را بدون عقل و منطق و بدون توجه به فلسفه آن مى‏پذيرند. براى نمونه روزهاى چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سورى) از روى آتش مى‏پرند و وقتى فلسفه اين كار را از آنها مى‏پرسى پاسخ مى‏دهند اين كاريست كه پدران ما سالهاست انجام مى‏دهند و بدين ترتيب بجاى اينكه سند خريت پدرانشان را معدوم نمايند همه ساله حماقت آنان را تجديد مى‏كنند و اما عده اى نيز خود را نوگرا مى‏دانند فقط بدين علت كه مطابق مد عمل مى‏كنند و از مدهاى تازه اروپائى استفاده مى‏نمايند در حالى كه اين مدها را براى اجراى برنامه‏هاى استعمارى و به زنجير كشيدن ملتهاى مصرف كننده بوجود آورده‏اند و اگر ما هوشيار باشيم و از مصرف توليدات آنها خوددارى كنيم باعث انفجار آنان خواهيم شد البته تاكنون پيغمبرى نيامده كه نگويد از خداوند اطاعت كنيد لكن اين مسئله با پيروى كوركورانه از گذشتگان خيلى فرق دارد . در هر جامعه‏اى عده‏اى از جهات مختلف داراى نكات برجسته مى‏باشند مثلاً يكى قهرمان از نظر سياسى است و ديگرى در يك رشته از ورزش قهرمان مى‏باشد افراد ديگر هم تحت تأثير اين قبيل قهرمانان قرار گرفته و عده‏اى از ژستها و حركات يكى و عده ديگر از حركات ديگرى تقليد مى‏نمايند. انسان نبايد از هوى نفس پيروى كند. از يك زن امريكائى پرسيدند چرا به كندى راى دادى گفت به خاطر اينكه كندى خوشگل بود شوهر همين زن گفته بود به خاطر اينكه ژاكلين زيبا بوده. يكبار در قم آيت‏اللّه‏ بروجردى به عده‏اى كه برنامه شبيه خوانى برقرار كرده بودند اعتراض كرده و بآنها گفت شما از چه كسى تقليد مى‏كنيد گفتند از شما گفت پس اين بازيهاى مسخره (تعزيه خوانى) چيست. اين مجلس ساعت 30:21 خاتمه يافت. ضمنا جمعيت در حدود 200 نفر بودند.
نظريه يكشنبه : به احتمال قوى مفاد گزارش خبر فوق صحت دارد.برزين
نظريه چهارشنبه : نظريه سه‏شنبه مورد تاييد است.