سند نامه ::
 
نامه رئیس ساواک
موضوع : مرتضى مطهرى فرزند محمدحسين
شماره : 8776 / 313 تاریخ 15 / 3 / 1342
رياست اداره دادرسى ارتش
گيرنده : (دادستانى)
نامبرده بالا در تاريخ 15 / 3 / 42 باتهام اقدام برضد امنيت داخلى مملكت دستگير و در حال حاضر در زندان شهربانى كل كشور بازداشت ميباشد عليهذا خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت بصدور قرار بازداشت مشاراليه اقدام مقتضى معمول و نتيجه را باين سازمان اعلام نمايند.

از طرف رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور
سرلشگر پاكروان 15 / 3 / 42